En erfaren sykepleier i lommen?

Mari Oma Ohnstad Om forfatteren
Artikkel

Dyekjær, Charlotte Drejdal

Pædiatrisk håndbog i sygepleje

84 s, tab, ill. København: FADL’s Forlag, 2017. Pris DKK 230

ISBN 978-87-7749-905-0

I Pædiatrisk håndbok i sygepleje henvender forfatteren seg hovedsakelig til sykepleiere, men også til annet helsepersonell som har interesse for arbeidet med syke barn og deres familier. Boken er liten og tynn med god passform for en kjortellomme. Det passer godt ettersom forfatterens intensjon er at helsepersonell som arbeider med barn, skal ha mulighet for å kunne ha med seg en erfaren sykepleier i lommen.

Innholdet er basert på teori og forfatterens lange kliniske erfaring som sykepleier ved en pediatrisk avdeling. Boken består av fem deler: møte med barnet og familien, det friske og det syke barnet, sykepleie til barn under innleggelse, sykepleie til kronisk syke barn og til slutt barneavdelingen nå og i fremtiden. Illustrasjonene er enkle og tilpasset innholdet, og tabellene er relevante og oversiktlige.

Boken er enkel å følge, og viktige poenger er uthevet med fet skrifttype. Henvisningen til teori fremstår derimot som svært tilfeldig. Teksten er basert på forfatterens lange erfaring innenfor pediatrisk sykepleie, men det oppleves uryddig når forfatteren kun velger å henvise til noe av teorien som beskrives. Når boken i tillegg inneholder direkte feil, for eksempel beskrivelse av normal finmotorikk hos et ett år gammelt barn ved at det kan tegne en person med hode og ben og klippe med saks langs en strek, så blir manglende teoretiske henvisninger ytterligere negativt. Kapittel 3 er bygd opp med beskrivelser av ulike sykdomskasuistikker med forslag til sykepleie knyttet til disse. Intensjonen er god, for forfatteren får frem ulike fremgangsmåter for aktuelle sykepleiehandlinger knyttet til vanlige diagnoser på en barneavdeling. Det er da synd at forfatteren viser mangelfulle kunnskaper knyttet til respirasjonsvurderinger, ettersom hennes tiltak i forhold til forhøyet pCO2 (hyperkapni) hos både barn med pneumoni og RS-virus er oksygenbehandling. Tidligere i teksten har hun redegjort for hvordan man måler oksygenmetning og aktuelle referanseverdier knyttet til ulike aldre. Denne parameteren tar hun dessverre ikke med seg videre.

Intensjonen er god, men beklageligvis inneholder boken en del feil og mangler som gjør at den ikke kan fungere som det hjelpemidlet forfatteren antagelig hadde sett for seg.

Anbefalte artikler