Epilepsi hos blivende foreldre

Legelivet
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hos blivende foreldre med epilepsi er det funnet økt forekomst av psykiske helseplager og lavere livskvalitet.

  Simone Frizell Reiter. Foto: Anne Sidsel Herdlevær
  Simone Frizell Reiter. Foto: Anne Sidsel Herdlevær

  Epilepsi finnes i alle aldersgrupper og er assosiert med økt risiko for sosioøkonomiske og psykiske problemer. Selv om disse utfordringene er velkjente er det svært få studier med søkelys på gravide kvinner med epilepsi – og ingen studier på blivende fedre med epilepsi. Med bakgrunn i dette ønsket vi å kartlegge psykososiale forhold og livskvalitet før, under og etter svangerskap hos personer med epilepsi.

  Mitt doktorgradsarbeid består av epidemiologiske tverrsnittstudier basert på selvrapporterte data fra Den norske mor-og-barn-undersøkelsen (MoBa), supplert med helseopplysninger fra Medisinsk fødselsregister. Fra 102 000 fødsler registrert på ca. 95 000 kvinner og 76 000 menn, identifiserte vi henholdsvis ca. 700 kvinner og 650 menn med epilepsi. Referansegruppene var alle uten epilepsi. Kvinnene ble fulgt opp også etter svangerskapet.

  Epilepsi var assosiert med høyere forekomst av psykiatriske diagnoser og symptomer før, under og etter svangerskapet. Symptom-skår-diagnoser viste en mye høyere prevalens enn selvrapporterte diagnoser, noe som kan indikere en underrapportering eller underdiagnostisering av psykiatrisk sykdom. Uplanlagt graviditet, langtidssykmelding og samlivsbrudd var blant forhold assosiert med epilepsi. Livskvalitet og selvtillit var lavere hos kvinner og menn med epilepsi under og etter svangerskapet.

  Ut fra våre funn synes vi det er viktig å identifisere utfordringer hos personer med epilepsi i forkant av graviditet, for å sikre adekvat oppfølging videre. Kartlegging av symptomer og sosioøkonomiske forhold med spørreskjema er et enkelt tiltak.

  Disputas

  Simone Frizell Reiter disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 11. november 2016. Tittelen på avhandlingen er Psychiatric disease, adverse social aspects and quality of life in women and men with epilepsy related to pregnancy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media