Pasientforløp over helsetjenestenivåene

Tove Garåsen Røsstad Om forfatteren
Artikkel

Diagnosespesifikke, standardiserte pasientforløp over helsetjenestenivåene ble funnet lite hensiktsmessige til bruk på eldre pasienter med behov for hjemmesykepleie etter sykehusopphold.

Tove Garåsen Røsstad. Foto: Torgeir Fjermestad

Strukturerte pasientforløp over helsetjenestenivåene blir anbefalt som en strategi for å sikre godt koordinerte helsetjenester, men slike forløp er i liten grad utprøvd og evaluert.

I mitt doktorarbeid studerte vi utviklingen, implementeringen og effekten av et strukturert pasientforløp for eldre pasienter med behov for hjemmetjenester etter sykehusopphold. Pasientforløpet ble utviklet av helsepersonell fra sykehus og primærhelsetjenesten i Midt-Norge og omfattet utreiseplanlegging og oppfølging ved hjemmetjenesten og fastlegen i de fire første ukene.

Diagnosebaserte forløp ble funnet lite hensiktsmessige for målgruppen, og det ble i stedet utviklet et generisk forløp med sjekklister ved definerte milepæler i pasientforløpet der hjemmetjenesten ble viktigste aktør. Implementeringen var krevende, men i kommuner der pasientforløpet ble en del av den daglige virksomheten, opplevde helsepersonellet bedre koordinering og kvalitet på tjenestene. Vi klarte ikke å trekke noen endelig konklusjon om hvorvidt pasientforløpet er effektivt på pasientnivå, da pasientforløpet ikke ble brukt i tilstrekkelig omfang og med tilstrekkelig kvalitet i perioden hvor effekten ble studert.

Pasientforløp over helsetjenestenivåene har fått økende aktualitet i forbindelse med samhandlingsreformen. Våre funn peker på utfordringer knyttet både til utvikling, implementering og måling av effekt av slike forløp.

Disputas

Tove Garåsen Røsstad disputerte for ph.d.-graden ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 2. september 2016. Tittelen på avhandlingen er Generic care pathway for elderly patients in need of home care services after hospital discharge. A cluster randomised controlled trial with nested qualitative studies of development and implementation.

Anbefalte artikler