Den første norske boken om kognitiv terapi ved psykose

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Grande, Marit

  Jensen, Lene Hunnicke

  Kognitiv terapi ved psykose

  213 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2016. Pris NOK 369

  ISBN 978-82-15-02365-6

  Dette er en lettlest og praktisk rettet bok om kognitiv terapi ved psykoser. Forfatterne er erfarne kognitive terapeuter og har i mange år gitt helsepersonell undervisning og veiledning i metoden.

  Den begynner med å gi en generell innføring i kognitiv terapi og kan leses uten spesielle forkunnskaper i kognitiv terapi. Senere tar den for seg forståelse og symptomer ved psykoselidelser. Stress-sårbarhetsmodellen og nevrobiologiske forklaringsmodeller for psykose beskrives godt. I kapitlet om den kognitive forståelsesmodellen ved psykose og selve terapiprosessen omtales også det viktige arbeidet med å få til en god terapirelasjon, og det fortløpende arbeidet med å engasjere pasienten i behandlingen. Kun ett lite avsnitt omhandler utredning, her må en naturlig nok gå til andre kilder.

  Kognitiv terapi ved henholdsvis vrangforestillinger, hallusinasjoner og negative symptomer omtales i egne kapitler. Her er teksten rikelig innbakt med kliniske vignetter som bidrar til å belyse behandlingsmetoden, med konkrete eksempler på intervensjoner og holdninger hos terapeuten for å fremme bedring, mestring og livskvalitet hos pasienten. Forfatterne er tydelige på at pasienter med psykoser er forskjellige og at metoden må tilpasses den enkelte.

  Kognitiv terapi er anbefalt som ett av flere behandlingstiltak for pasienter med psykoselidelser. Metoden har vist positiv effekt på psykosesymptomer og funksjon, har få bivirkninger og er ofte ønsket av pasientene selv. De norske nasjonale retningslinjene for behandling av psykoselidelser anbefaler at alle som plages med psykosesymptomer bør få tilbud om kognitiv terapi med individuelle forløp med en varighet på minst 15 – 20 samtaler, mens de engelske NICE-retningslinjene går lenger og anbefaler at alle som har en psykoselidelse skal få tilbud om kognitiv terapi.

  I boken redegjøres kort for andre grunnpilarer i behandling av psykoselidelser, nemlig medikamentell behandling og psykoedukativt familiesamarbeid. Det presiseres at kognitiv terapi ikke er noe som kommer i stedet for andre behandlingstiltak, men i tillegg.

  Det som kunne kommet tydeligere frem er begrensningene med kognitiv terapi ved psykose. Metoden har ingen sikker dokumentert effekt på negative symptomer og heller ikke ved tilbakefall av psykose. Det kunne videre vært ett tilskudd om boken også beskrev nyutviklete metoder basert på kognitiv terapi. Avatar therapy har for eksempel vist lovende resultater.

  Utgivelsen kan anbefales for alle klinikere som kommer i kontakt med pasienter med psykoselidelser, og bør bli obligatorisk lesing for alle leger i spesialisering i psykiatri. Den kan bidra til å gjøre en dokumentert behandling mer tilgjengelig for pasienter med psykoselidelser ved at helsepersonell som arbeider med pasientgruppen utdanner seg og får veiledning i anvendelse av metoden.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media