Vekst og hjerneutvikling hos premature barn

Astrid Nylander Almaas Om forfatteren
Artikkel

Å gi omega 3 og 6 til premature kan ha effekt på kognitiv utvikling første leveår. Ved åtte års alder fant vi ikke lenger sikker effekt.

Astrid Nylander Almaas. Foto: Kai M. Myhre

Premature barn har økt risiko for kognitive senskader med lavere IQ, atferdsproblemer og redusert hjerneutvikling målt ved MR. De har også endret vekst og metabolsk profil, med høyere risiko for diabetes og hjerte- og karsykdom. Tilskudd av omega 3 og 6 i nyfødtperioden ga i vår opprinnelige studie bedre kognitiv funkksjon første leveår. Vi ønsket å se om effekten fortsatt var målbar ved åtte års alder.

Vi har gjort en oppfølgingsstudie av disse prematurt fødte barna ved åtte års alder. Barna ble innkalt til MR caput for vurdering av hjernevolum og myelinisering, samt et bredt utvalg av kognitive tester, vekstmålinger og blodprøver på metabolske faktorer. Ved åtte års alder var det ikke lenger målbar effekt av intervensjonen på MR, kognitive data eller atferd. Det var ingen forskjell i vekst mellom de to gruppene. Veksthastighet første leveår hadde ikke betydning for kroppsmasseindeks eller IQ ved åtte år. Gruppen som fikk omega 3 og 6 hadde lavere IGF-1, som kan tyde på at intervensjonen kan ha effekt på metabolske prosesser senere i livet.

Studien er den første langtidsoppfølging av premature som kombinerer MR, kognitive tester og metabolsk profil etter intervensjon med omega 3 og 6. Det er stort fokus på faktorer som kan forhindre nevrokognitiv og metabolsk sekvele hos premature, og studien er et bidrag i jakten på optimal behandling av fremtidens premature.

Disputas

Astrid Nylander Almaas disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 12.09. 2016. Tittelen på avhandlingen er Brain development, cognition and growth in 8-year old children born prematurely. Follow-up of a randomized controlled trial with docosahexaenoic acid and arachidonic acid.

Anbefalte artikler