Uoversiktlig bok om medikamentell kreftbehandling

Simer Bains Om forfatteren
Artikkel

Dahl, Olav

Lehne, Gustav

Christoffersen, Thoralf

Medikamentell kreftbehandling

Cytostatikaboken. 8. utg. 661 s, tab, ill. Oslo: Universitetet i Oslo, 2016. Pris NOK 450

ISBN 978-82-992331-4-9

Medikamentell kreftbehandling er en onkologisk lærebok forfattet av over 100 kreftspesialister i Norge som tar sikte på å gi en oversikt over og en innføring i medikamentell behandling av ulike kreftformer. Målgruppen er leger som arbeider med kreft, eller annet helsepersonell med interesse for kreftbehandling.

Layouten er noe uoversiktlig, og designen er kjedelig. Det oppleves som vanskelig å finne frem i boken, og det har særlig vist seg å være tungvint å bruke den som et oppslagsverk på vakt. Den tidligere nettutgaven med søkefunksjon har da vært foretrukket. Videre er det kun illustrasjoner i del I, mens det knapt er en eneste illustrasjon i del II og III. Boken bærer dessuten preg av å være skrevet av mange forfattere, og mer redaksjonell styring er savnet. Både språk, stavemåte og oppbygning i de ulike kapitlene varierer mye.

Boken er inndelt i tre hovedkategorier; en første del som omhandler alt fra prinsipper for kreftbehandling, bivirkninger og litt om farmakologi, en andre del som gir en systematisk innføring i ulike medikamentgrupper, og en tredje del som omhandler behandlingsprinsipper for ulike diagnosegrupper. Det er også to mindre deler på slutten som omhandler praktiske retningslinjer og annen tilleggsinformasjon.

Del I er velskrevet og gir akkurat passe mengde bakgrunnsinformasjon til å forstå noen av onkologiens grunnprinsipper. Denne delen er også rikt illustrert.

Del II er noe oppsummerende i oppbygningen, men svært informativ om de ulike medikamentgruppene. Den ville blitt mer spennende med illustrasjoner og enklere å navigere i med en mer oversiktlig oppbygning. Det savnes også mer informasjon om immunterapi, selv om dette kapitlet er tilkommet siden forrige utgave.

Bokens svakeste del er den siste terapidelen. Den er tidvis nokså informativ med mange gode referanser, men det savnes både mer inngående informasjon og en mer entydig struktur. Kapitlet om hode-hals-kreft har et fint virkemiddel i form av en oppsummering mot slutten. Dette kunne med fordel vært brukt mer.

Innholdsmessig er boken relativt god, men det er mye å hente på å forbedre layout og struktur. For de som foretrekker å lese på norsk, gir boken en nyttig innføring i de ulike legemidlene, men for å få oversikt over terapivalg anbefales fortsatt bruk av retningslinjer (enten norske eller internasjonale). Disse er ofte mer oppdaterte, og de gir mer oversiktlig og inngående informasjon for å rettlede behandlingsvalg. Som lærebok i onkologi er fortsatt DeVita, Hellman og Rosenbergs Cancer uten sidestykke, og det er nok fortsatt boken jeg vil anbefale andre leger i spesialisering i onkologi.

Anbefalte artikler