Er tiden inne for å oppdatere seg på psykiske lidelser?

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hagen, Roger

  Kennair, Leif Edward Ottesen

  Psykiske lidelser

  311 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 499

  ISBN 978-82-05-49026-0

  Hva er en psykisk lidelse? Hvordan kan psykiske lidelser best utredes og diagnostiseres? Hvilke kunnskapsbaserte behandlinger er aktuelle? Dette er spørsmål de 2 redaktørene og 23 medforfatterne forsøker å besvare i bokens 14 kapitler.

  De to første kapitlene handler om sykdomsforståelse og utredning, og de neste handler om tradisjonelle psykiske diagnoser. De siste kapitlene tar for seg søvnlidelser, spiseforstyrrelser, seksuelle forstyrrelser, rus, demens og personlighetsforstyrrelser. Redaktørene har som et ekstra mål å bygge ned tabuer. Bokens målgruppe er bred, fra mennesker som strever med psykiske lidelser, til forskere. En målgruppe som kan fremstå som en urealistisk spagat.

  Språket flyter godt og gjør boken lett å lese. Det er noen få, men relevante tabeller og figurer. God bruk av pasienthistorier gjør i tillegg lesingen spennende og gir teorien mening. I noen av kapitlene brukes en dristig, men vellykket teknikk der den teoretiske teksten er støttet av innvevde pasienthistorier.

  Bokens tittel gir ikke forventninger om en lærebok. Lærebokens oppbygning er likevel gjenkjennbar i de enkelte kapitlenes struktur. Innholdet gjenspeiler arbeidsmåter som forutsetter at terapeuten har gode tidsrammer. I drøftingene av diagnostiske utfordringer er det tatt hensyn til dagens situasjon og utviklingen fremover, som den viser seg i DSM-5 og ICD-11. Betydningen av terapeut-pasient-relasjonen er understreket, mens betydningen av kompetanse knapt er nevnt. Ulike behandlingsmetoder blir belyst med effektmål fra ferske studier og metastudier og med anbefalinger fra institusjoner som National Institute for Health and Care Excellence.

  Som behandler i primærhelsetjenesten opplever jeg at boken gir oppdatert kunnskap om fenomenologi, diagnostisering og terapi i spesialisthelsetjenesten. Bildet av psykiske lidelser hos 19 av de 20 pasientene som får hele sin hjelp i førstelinjetjenesten, og de tilhørende mulighetene for forebygging, oppdagelse, mestringsstøtte og behandling er nesten fraværende. Et fravær som i rettferdighetens navn like mye kjennetegner fagfeltet, psykiske lidelser, som denne boken.

  Med dette forbehold kan jeg anbefale boken til alle som ønsker en oversiktlig oppdatering av sin kunnskap for bedre å forstå og bistå mennesker med psykiske lidelser.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media