Motiverende samtaler i eldreomsorgen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ivarsson, Barbro Holm

  Ortiz, Liria

  MI – Motiverende samtaler

  En praktisk håndbok for eldreomsorgen. 115 s, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 299

  ISBN 978-82-05-49242-4

  Dette er en viktig bok. Målet med boken er å stimulere til bruk av motiverende samtale (Motivational Interviewing på engelsk, forkortelsen MI brukes også på norsk) som strategi for å styrke livskvalitet og mestring hos eldre i ulike deler av eldreomsorgen. Forfatterne, to svenske psykologer, henvender seg i innledningen til alle aktører i eldreomsorgen, inkludert pårørende og frivillige, men de glemmer legene. Men på tross av denne utelatelsen er dette en viktig bok også for leger. Begrunnelsen for dette er at forfatterne forklarer og viser med utallige eksempler hvordan motiverende samtaler kan bidra til økt selvbestemmelse for pasientene, økt forståelse hos de ulike hjelperne og, gjennom dette, bedret livskvalitet og mestring. Eksemplene i boken spenner vidt og omfatter blant annet livsstilsfaktorer som røyking og alkohol, deltagelse i sosialt liv og viktige beslutninger om boforhold og det å ta imot hjelp. Boken gir også gode eksempler på bruk av motiverende samtaler ved kognitiv svikt og demens.

  Motiverende samtaler er godt beskrevet i andre sammenhenger, og metoden har vunnet innpass særlig i rusomsorgen. Mange allmennleger har også deltatt på kurs i bruk av motiverende samtaler. Boken henvender seg til personer i ulike hjelperroller og krever ingen spesifikke forkunnskaper. Forfatterne beskriver kortfattet holdningssettet i motiverende samtaler, med fokus på pasientens selvbestemmelse og empatiske samtaler med utforskning av pasientens perspektiv, og de grunnleggende kommunikasjonsferdighetene som kreves i motiverende samtaler. Eksemplene og forklaringene er grundige, kanskje litt repeterende, men det er neppe en ulempe i denne sammenhengen. Boken vil være nyttig i geriatriske og alderspsykiatriske avdelinger, i sykehjem og i hjemmetjenestene, hos saksbehandlere og hos fysioterapeuter og ergoterapeuter. Tjenester som hjemmerehabilitering og frisklivssentraler er også midt i bokens målgruppe. Selv om leger ikke hører til bokens uttalte målgruppe, er den også nyttig for allmennleger og leger i institusjoner og sykehusavdelinger som ønsker en enkel innføring i motiverende samtaler med eldre. For leger som allerede er kjent med dette, er sannsynligvis det viktigste med boken en påminnelse om at det også er en nyttig tilnærming hos eldre med ulike grader av funksjonssvikt.

  Boken er gjennomsyret av tro på at endring er mulig, selv for mennesker i en livsfase preget av tap av nettverk, livsinnhold og mestring. Det er tidligere vist at eldre ofte har liten tro på nytten av og muligheten for livsstilsendring, og at denne pessimismen implisitt deles av leger og andre hjelpere, slik at muligheter for bedring forspilles. Derfor er dette en viktig bok.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media