Kortfattet innføring i anestesiologi

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Ræder, Johan

  Anestesiologi

  En innføringsbok. 2. utg. 254 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2016. Pris NOK 469

  ISBN 978-82-05-49472-5

  Denne norske boken henvender seg til legestudenter, sykepleiere og annet helsepersonell. Den vil også være nyttig som oppslagsbok og kortfattet lærebok for sykepleiere på sengepost, for leger som skal henvise pasienter til operasjon, og for de som tar imot pasienter etter operasjon. Boken, som er i paperback, utkom første gang i 2009. Denne 2. utgaven er fullstendig revidert og utvidet blant annet med flere nye kapitler.

  Det er en krevende oppgave å dekke et så stort fagområde på 254 sider. Moderne anestesi er et omfattende fagfelt som spenner over flere medisinske spesialiteter. Anestesiologien har utviklet seg fra ren anestesihåndtering til også å omfatte intensivmedisin, akuttmedisin og smertebehandling. Boken er inndelt i nettopp disse fire temaene og har i tillegg en femte del om etiske spørsmål. Delene utfyller hverandre og gir et helhetlig bilde av faget. De enkelte kapitlene er fyldige nok og kan godt leses og forstås hver for seg. Det er hensiktsmessig for en innføringsbok. Men det er ikke til å unngå at kapitlene til dels overlapper hverandre, og gjentagelser forekommer.

  Kapitlene er systematisk oppbygd, og innholdet presenteres i et godt, klart og muntlig språk. Det gjør boken er lettlest. Selv et tungt kapittel som farmakologi er praktisk rettet og gir grei forklaring på de farmakologiske begrepene som er nødvendig for forståelsen av moderne anestesiologisk legemiddelbruk. Boken har også med det siste om automatiserte og computerstyrte infusjonspumper som i dag brukes i total intravenøs anestesi. Overvåking av vitale parametre under anestesi og intensivmedisin har utviklet seg fra respiratorisk og hemodynamisk overvåking. I prinsipp kan hver enkelt medikamentvirkning overvåkes. Alle data som samles skal dokumenteres og journalføres. I dag er dette automatisert gjennom elektroniske anestesijournaler. Høyteknologiske anestesi og overvåking er gitt god plass i alle avsnitt av boken.

  Intensivmedisin presenteres på 36 sider i en presis, kortfattet og forståelig fortellerstil. Særlig verdifullt er valg av gode eksempler på klinisk forløp av pasientkasus. Dette er et godt pedagogisk grep som er svært vellykket og illustrerer kompliserte medisinske problemstillinger som en anestesilege kan møte og må løse i samarbeid på tvers av spesialiteter. Det er dette som gjør moderne anestesiologi og intensivmedisin til et utfordrende og spennende fag. Boken er illustrert med flere gode tabeller, figurer og skjemaer. Med dagens muligheter for god fotografering kunne bildene av anestesi- og overvåkingsutstyr vært av vesentlig bedre kvalitet.

  Utgivelsen av denne norskspråklige innføringsboken i moderne anestesiologi er i seg selv enestående og hilses velkommen. Jeg tror boken så avgjort vil være nyttig, og at den vil nå den målgruppen den er tiltenkt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media