Kommentar

Morfin og oksykodon er likeverdige i klinisk praksis

Ola Dale
Professor
Interessekonflikt:  Nei

Vi er enige i at ketobemidon kan erstattes med morfin eller oksykodon. Men vi vil gjerne nyansere noen momenter i disfavør av morfin.

Oksykodon og morfin anbefales i artikkelen brukt i samme dosering - enkelt og greit! Men det neves ikke at oksykodon er 30% mer potent enn morfin (1). Doserer man likt i milligram blir effekten av oksykodon raskere og sterkere. For lik virkning må morfin doseres litt høyere.

Ræder og medarbeidere kommenterer og at “oksykodon har raskere effekt enn morfin og er derfor lettere å titrere ved akutt, sterke smerter” og siterer her Lenz og medarbeidere (1). Imidlertid målte Lenz og medarbeidere smerteintensitet først etter 30 minutter. Det vanskeliggjør vurdering av anslag av analgetisk virkning. Lenz og medarbeidere skriver selv at “Although morphine is considered to be a slower acting drug, few clinical studies on this issue suggest a fairly similar time to onset (about 5-8 min) and peak effect (about 20-30 min) for both drugs given as IV bolus” (1).

Ræder og medarbeidere skriver at “morfin har til sammenligning, en variabel og lavere absorpsjonsgrad når det gis peroralt med henvisning til Rygnestad og Slørdal (2) som ikke omtaler oksykodon. Morfin har lavere systemisk biotilgjengelighet som må tas hensyn til ved dosering. Det er mer usikkert om det er større variabilitet i biotilgjengelighet for morfin enn oksykodon gitt peroralt. Den inter-individuelle variabiliteten av dosekorrigerte serumkonsentrasjoner av de to opioidene gitt peroralt er nokså lik for kreftpasienter (3).
Vi mener at det ikke er spesielle farmakologiske forhold som skiller oksykodon fra morfin. Morfin er vårt førstehåndsvalg.

Litteratur
1. Lenz H, Sandvik L, Qvigstad E, Bjerkelund CE, Raeder J. A comparison of intravenous oxycodone and intravenous morphine in patient-controlled postoperative analgesia after laparoscopic hysterectomy. Anest Analg 2009;109:1279-83
2. Rygnestad T, Slørdal L. Morfin, petidin eller ketobemidon ved akutt smerte-er det forskjeller av betydning. TDNLF 2000;120:2548-9
3. Moksnes K, Kaasa S, Paulsen Ø, Rosland JH, Spigset O, Dale O. Serum concentrations of opioids when comparing two switching strategies to methadone for cancer pain. Eur J Clin Pharmacol 2012; 68;1147-56

Published: 18.11.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media