Uro over ny spesialistutdanning

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Det er helt avgjørende for kvaliteten på spesialistutdanningen at det innføres klare forpliktelser til virksomhetene i forskriften om utdanningen.

Legeforeningen mener det lenge har vært behov for revisjon av både struktur og regelverk knyttet til spesialistutdanningen for leger. I høst har forskriften om spesialistutdanningen for leger og tannleger vært på høring. Legeforeningen har sendt et omfattende høringssvar til departementet med en rekke konkrete forslag. Vår oppfatning er at kvaliteten på spesialistutdanningen er truet.

Siste års mediedebatt har vist oss at det er en kamp om ressursene ute i sykehusene. Vi ser mange steder en umoden pasientsikkerhetskultur, historier om fryktkultur og sykehusdirektører som står fram og forteller at ambisjonene ikke står i stil med bevilgede ressurser. Under slike forhold, er det viktig at utdanningskandidatene har klare rettigheter å vise til. Hvis ikke vil behovene for utdanningsaktiviteter raskt måtte vike for driftsmessige hensyn. Det er helt avgjørende for kvaliteten på spesialistutdanningen at det innføres klare forpliktelser til virksomhetene i forskriften. Men forslaget til forskrift har få konkrete systemkrav til utdanningsenhetene om gjennomføring av utdanningen. Dette vil kunne føre til store regionale forskjeller og forskjeller mellom sykehusene.

I vårt høringssvar har vi mange konkrete forslag til forbedringer. Et av de viktigste punktene er at ikke bare virksomheten skal godkjennes, men også den enkelte enhet. Sykehusstrukturen er noen steder organisert med virksomheter over et stort geografisk område, slik at avstanden til kompetanse for den enkelte lege i spesialisering kan blir for stor. Derfor er det viktig at i tillegg til å godkjenne virksomheten, må hver enkelt enhet godkjennes. Det må også stilles krav til tilstedeværelse av spesialister ved enheten det søkes godkjenning for, og veiledere som er spesialister innenfor gjeldende spesialitet. Utdanningskandidaten må ha tilgang til supervisjon av spesialist i faget.

Forskriften stadfestet fjorårets brev fra departementet om spesialitetskomiteenes rolle i utdanningen. Våre faglige organisasjonsledd får en rolle fordi de har stor legitimitet. Spesialitetskomiteene med derfor få videreført muligheten til å kunne gjennomføre besøk i utdanningsenhetene på eget initiativ. Utdanningsenhetene må legge til rette for besøk og medvirke til gjennomføring og oppfølging. Departementet anerkjenner at vi ivaretar et stort ansvar innen utdanningen og besitter viktig erfaring og kompetanse. Besøkene i utdanningsenhetene er viktig både som faglig kvalitetssikring og for å vedlikeholde kunnskap om en nasjonal spesialistutdanning.

Spesialitetskomiteene har på oppdrag fra Helsedirektoratet utarbeidet forslag til læringsmål for alle spesialiteter som ble overlevert i høst. Dette er et formidabelt arbeid som inneholder læringsmål, en detaljert beskrivelse av kompetansekravene, anbefalte obligatoriske læringsaktiviteter og evalueringsmetoder for alle spesialitetene.

Spesialistutdanningen er selve arvesølvet i Legeforeningen. En av foreningens viktigste oppgaver de neste årene er å sikre kvalitet og kapasitet i utdanningen. Legeforeningen er svært urolig for hvilke konsekvenser forslaget til forskrift vil få dersom det vedtas slik det er nå. Legeforeningen har bedt om dialog med helseministeren også i fortsettelsen, og vi har kommet med konkrete forslag som vil gjøre fremtidens spesialistutdanning solid.

Anbefalte artikler