Antibiotikabruk i Vietnam

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Måling av C-reaktivt protein i allmennpraksis kan få ned bruken antibiotika ved luftveisinfeksjon. Det viser en studie fra Vietnam.

  I Vietnam, der rundt 90  % av alt antibiotikasalg foregår uten resept, er det en svært høy forekomst av antibiotikaresistens. Kan måling av C-reaktivt protein (CRP) på allmennlegekontorer gi redusert antibiotikabruk uten at faren for alvorlige komplikasjoner øker?

  I en randomisert, kontrollert studie fra ti helsesentre ble rundt 2 000 pasienter med lett til moderat luftveisinfeksjon randomisert til CRP-måling eller ikke i forkant av legekonsultasjonen (1). Legene var blitt lært opp til at antibiotika ikke burde gis ved lave CRP-nivåer (dvs. ≤ 20 mg/l hos voksne og ≤ 10 mg/l hos barn under seks år) og at antibiotika var anbefalt ved CRP-nivå ≥ 100 mg/l (≥ 50 mg/l hos barn under seks år). Ingen anbefalinger ble gitt ved CRP-verdier mellom disse nivåene.

  Innen to uker etter første legekonsultasjon hadde 64  % av pasientene som fikk målt CRP-nivå brukt antibiotika versus 78  % av dem som ikke fikk målt CRP-nivå, dvs. en oddsratio på 0,49 (95  % KI 0,40 – 0,61). I begge gruppene hadde om lag en tredel brukt antibiotika på tross av at legene ikke hadde skrevet resept på dette. Det var ingen forskjeller i tid frem til symptomfrihet eller forekomst av komplikasjoner.

  Forskerne bak studien mener CRP-målinger på allmennlegekontorer i lavinntektsland kan bidra til å redusere unødvendig antibiotikabruk ved mild og moderat luftveisinfeksjon på en trygg og kostnadseffektiv måte.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media