Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

En enkel test kan brukes til å påvise resistente mycoplasmabakterier, viser en ny norsk studie.

Fra venstre Brita Pukstad, Marianne Gossé og Svein Arne Nordbø. Foto: Fabian Åhrberg

Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overførbar infeksjonssykdom hos både kvinner og menn. Infeksjonen kan være asymptomatisk og er assosiert med infertilitet hos kvinner. Standardbehandlingen i Norge er en femdagerskur med makrolidet azitromycin, men det er en økende tendens til makrolidresistens. En norsk forskergruppe har jobbet med en metode for enkelt å kunne påvise bakteriestammer som er resistente mot makrolidantibiotika (1).

En PCR-metode som blir anvendt til å påvise andre typer bakterier, men hittil ikke M. genitalium, ble brukt i denne studien. Testens sensitivitet var på 87  %, sammenliknet med DNA-sekvensering som gullstandard. Over 60  % av bakteriestammene diagnostisert ved St. Olavs hospital i Trondheim var resistente mot azitromycin.

– Resistensen skyldes mutasjoner i et spesifikt gen i bakterien. Dette kan påvises med DNA-sekvensering, men metoden er både kostbar og tidkrevende, sier Marianne Gossé, som er førsteforfatter av en artikkel publisert i Journal of Clinical Microbiology. Det er hennes første internasjonale publikasjon. – Vi ønsket å utvikle en enklere metode for påvisning av resistens. Testen er allerede implementert i rutinediagnostikken ved St. Olavs hospital, sier hun.

– Resistensbestemmelse av bakterien før oppstart av behandling er hensiktsmessig for å kunne sette i gang korrekt behandling så raskt som mulig og dermed hindre videre smitte, sier Gossé. – Det har vist seg å være vanskelig å finne andre typer antibiotika som er effektive mot makrolidresistente bakteriestammer, og vi trenger derfor mer forskning for å finne nye behandlingsmetoder, sier hun.

Forskergruppen

Studien har vært en del av Marianne Gossés arbeid på medisinstudiets forskerlinje. Veiledere har vært førsteamanuensis Brita Pukstad, som er spesialist i hud- og veneriske sykdommer, og førsteamanuensis Svein Arne Nordbø, som er spesialist i medisinsk mikrobiologi. Samarbeidet ble etablert i forbindelse med Klamydiadagen, et arrangement som ledes av Medisinernes seksualopplysning, der studenter testes for seksuelt overførbare infeksjoner på campus.

Artikkelen ble e-publisert i Journal of Clinical Microbiology i august 2016


Makrolider: En gruppe antibiotika som alle har en laktonring i den kjemiske strukturen.

PCR: Polymerasekjedereaksjon, metode til å oppformere arvestoffet DNA.

Anbefalte artikler