Lungehelse etter ekstremt for tidlig fødsel

Maria Vollsæter Om forfatteren
Artikkel

Ekstremt for tidlig fødsel innebærer at fosteret må utvikle seg delvis utenfor livmoren. Dette får konsekvenser for lungene.

Maria Vollsæter. Foto: Anne Sidsel Herdlevær, Universitetet i Bergen

I Norge fødes årlig 300 – 400 barn ekstremt for tidlig, definert som mer enn tre måneder for tidlig eller med fødselsvekt mindre enn 1 kg. Oftest trengs omfattende og avansert intensivbehandling, overtrykksventilasjon og tilskudd av surstoff. Dette har konsekvenser for lungene på kort sikt. Ettersom grensene for overlevelse blir stadig lavere, er det viktig å vite hvordan det går med disse barna på lang sikt.

I mitt doktorgradsarbeid undersøkte jeg tre kohorter av barn og unge voksne født ekstremt for tidlig i Bergen og Stavanger i periodene 1982 – 85, 1991 – 92 og 1999 – 2000. Over 90 % av de for tidlig fødte barna ble undersøkt sammen med individuelt matchede terminfødte barn i kontrollgruppen.

Vi utførte en longitudinell studie der vi fant at de premature barna hadde nedsatt lungefunksjon (FEV1) sammenlignet med de terminfødte, både før og etter pubertet og i ung voksen alder. Det var ingen tegn til innhentingsvekst, ei heller tidlig tap av lungefunksjon, hos de tidlig fødte. En betydelig økt bronkial hyperreaktivitet vedvarte inn i voksen alder hos de premature.

Vi sammenlignet lungefunksjon i to kohorter født med åtte års mellomrom, og fant at lungefunksjonen var bedre hos de premature født mest nylig, ved årtusenskiftet. Dette kan knyttes til endringer i behandling pre- og postnatalt, som mer bruk av antenatale steroider og tilskudd av surfaktant.

Utviklingen i moderne nyfødtmedisinsk behandling fører til både økt overlevelse og et friskere liv for de som overlever ekstremt for tidlig fødsel.

Disputas

Maria Vollsæter disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 22.4. 2016. Tittelen på avhandlingen er Long term respiratory consequences of extreme preterm birth – a regional cohort study.

Anbefalte artikler