Les mer ...

Artikkel

Fra redaktøren

Bioteknologisk forskning støter stadig mot rettslige og etiske grenselinjer. Forskning må av og til stanses mens vi forsøker å forstå konsekvensene av det vi gjør.

Etikkens ytterpunkter

Forskningsfusk

Ti år etter Sudbø-saken er vitenskapelig uredelighet fortsatt et problem. Enkelte doktorgradskandidater i Oslo rapporterer at de kjenner til forskningsfusk ved egen avdeling. Mange er usikre på sin egen avdelings retningslinjer for vitenskapelig redelighet eller tar ikke avstand fra handlinger som generelt oppfattes som vitenskapelig uredelige. Dette kommer frem i en anonym spørreundersøkelse. Hva har vi egentlig lært av Sudbø-saken?

Ti år etter Sudbø-saken

Vitenskapelig uredelighet – kunnskap, handlinger og holdninger hos doktorgradskandidater

Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura

Anfallsvis opptreden av hemolytisk anemi, trombocytopeni, mikroangiopati og varierende grad av organskade kjennetegner denne arvelige sykdommen, som er vanligere i Norge enn ellers i verden. Plasmainfusjoner kan kupere akutte anfall og forebygge nye. Sykdommen skyldes en mutasjon. Når skal barn gentestes for slike mutasjoner?

Prediktiv gentesting skal være til barnets beste

Kongenital trombotisk trombocytopenisk purpura

Barnekreft er annerledes

Kreft hos barn er sjelden og skiller seg fra kreft hos voksne på mange måter. Hyppigste kreftformer hos barn er akutte leukemier og svulster i sentralnervesystemet. Overlevelsen er vanligvis høy, men mange som overlever barnekreft kan slite med senskader.

Barnekreft er annerledes

Ida Rashidas lange reise

Hun vokste opp på landsbygda i Pakistan, der utdanning var forbeholdt guttene. Hun kom til Norge som 14-åring, studerte medisin, tok doktorgrad og ble landets første kvinnelige professor i gastrokirurgi. Nå brenner Ida Rashida Kahn Bukholm for innvandrerkvinners tilgang til mammografi og for pasienters sikkerhet.

Idas vei

Anbefalte artikler