Motiverte turnusleger starter i allmennpraksis, men blir de værende?

Cecilie Birkeli Om forfatteren

Det har lenge vært en uttalt bekymring blant tillitsvalgte om at rekrutteringen til allmennmedisin ikke er god nok.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik

Bekymringen gjelder særlig for allmennpraktikere ute i distriktene (1). Økt behov for allmennleger i fremtiden er begrunnet med økt arbeidsmengde, høyere gjennomsnittsalder blant allmennleger og behov for bedre legedekning i distriktene (2). Ifølge Legeregisteret har det vært en økning i antall allmennleger de siste årene, men andelen allmennpraktikere har ligget ganske stabilt på ca. 24 % av den samlede legestanden de siste årene (personlig meddelelse fra Anders Taraldset, Legeforeningen).

I en undersøkelse gjennomført av LEFO – Legeforskningsinstituttet i 2015 ba vi 292 turnusleger om å oppgi, på en skala fra 1 (ikke motivert) til 5 (svært motivert), hvor motiverte de var til å jobbe med indremedisin, kirurgi, psykiatri, allmennmedisin og andre spesialiteter i fremtiden (3). Én av fire turnusleger (25,3 %) svarte at de var svært motiverte for å jobbe med allmennmedisin i fremtiden.

Ett år senere, i 2016, viste Legeregisteret at 25,7 % av legene i den samme kohorten faktisk jobbet i allmennmedisin. Men hvor mange av disse blir værende?

Ytre rammevilkår

Dersom tilflyt av nye leger i allmennpraksis virker lav, kan det altså ikke forklares med rekrutteringsproblemer. Utfordringen må være å legge forholdene til rette slik at allmennpraktikerne liker seg og ønsker å fortsette. Her er nok ytre rammevilkår vel så viktig som interesse for faget.

Resultatene fra en nylig publisert ph.d.-studie fra Universitetet i Tromsø viser at jobbtilfredshet, muligheter for faglig utvikling, personlig autonomi og kontroll over egen arbeidstid er viktigere enn økonomiske incentiver, og vil antagelig i større grad bidra til at legene fortsetter i allmennmedisin (4).

1

Sollien K. Fastlegene flykter fra distriktene. Dagens Medisin 1.2.2016. http://dagensmedisin.no/artikler/2016/02/01/fastlegene-flykter-fra-distriktene/ (2.6.2016).

2

Westnes SL, Kristoffersen ES, Burman RA. Fastlegeordningen trenger flere leger. Tidsskr Nor Legeforen 2012; 132: 674 – 6. http://tidsskriftet.no/article/2237928 (2.6.2016).

3

Birkeli CN. Nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger 2015. Oslo: LEFO – Legeforskningsinstituttet, 2015. http://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Publikasjoner/Rapporter/Nasjonal-turnusevaluering-for-leger-2015/ (2.6.2016).

4

Holte JH. Remuneration and organization in general practice: Three essays on doctors’ preferences. Tromsø: Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet, 2015. http://munin.uit.no/handle/10037/8259 (2.6.2016).

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler