Kommentar

RE: Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøk

Dagrun Kyte Gjøstein
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Finsen fremhever flere viktige poeng rundt det praktiske og kostnadsmessige ved valg av tiltak for å øke svarprosent i medisinske spørreskjemaundersøkelser. Det er uklart om skrapelodd øker svarprosenten (1, 2), og i vår studie fant vi ingen effekt (3). Finsen har tidligere funnet at ubetingede insentiv i form av kontanter synes å ha høyere effekt enn skrapelodd, men dette forutsetter at kontantbeløpets størrelse er betydelig (4).

Den primære hensikten med spørreskjemaet var å få respons fra et representativt utvalg av de som ikke møtte til screening, og fra personer randomisert til kontrollgruppen til bruk i senere analyser av NordICC-studien. Dersom samtlige deltagere i vår studie skulle gis et kontantbeløp av tilsvarende størrelse som det effektive beløpet i Finsen sine studier (50 kroner), ville kostnaden bli høyere enn en strategi om å ringe dem som ikke hadde svart. Hvorvidt den ene eller andre strategien gir det mest representative utvalget er vanskelig å si. Dersom økning i svarprosent samsvarer med økning i representativitet, synes de to metodene omtrent jevngode.

1. Finsen V, Storeheier A. Scratch lottery tickets are a poor incentive to respond to mail questionnaires. BMC Med Res Methodol. 2006;6.

2. Olsen F, Abelsen B, Olsen JA. Improving response rate and quality of survey data with a scratch lottery ticket incentive. BMC Medical Research Methodology. 2012;12(1):1-6.

3. Gjøstein DK, Huitfeldt A, Løberg M, Adami HO, Garborg K, Kalager M, et al. Incentiver og deltagelse i en medisinsk spørreundersøkelse. Tidsskr Nor Laegeforen. 2016;136(12-13):1082-7.

4. Finsen V. Tiltag for at øge svarprocenten ved spørgeskemaundersøgelser. Ugeskr Laeger. 2011;173(1):39-41.

Published: 07.08.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media