Kristoffer Brodwall Om forfatteren
Artikkel

Vaksiner mot rotavirus i lavinntektsland gir færre sykehusinnleggelser av barn under fem år og lavere dødelighet hos spedbarn.

Farget elektronisk mikrofotografi (Coloured transmission electron micrograph, TEM) av rotavirus. Viruset har fått navnet på grunn av sitt hjullignende utseende. Foto: Science Photo Library

I 2006 kom det to ny rotavirusvaksiner på markedet – en monovalent og en pentavalent. Begge vaksinene har vist seg å være effektive for å forebygge gastroenteritt hos barn i høyinntektsland. Om effekten er like god i lavinntektsland, har vært uklart (1).

Den monovalente vaksinen ble innført i Botswana i desember 2012. Gjennom studier basert på fire sykehusregistre ble antall sykehusinnleggelser og dødsfall som følge av gastroenteritt hos barn, sammenlignet før og etter innføring av vaksinen (2). I perioden 2009 – 12 førte gastroenteritt hvert år til 1 212 sykehusinnleggelser av barn under fem år og 77 dødsfall hos barn under to år. I perioden etter innføring av vaksinen var tallene henholdsvis 937 og 60 årlig. Nedgangen var statistisk signifikant for innleggelser, men ikke for dødsfall, bortsett fra ved analyse av dødsfall hos barn under ett år.

Mexico innførte den pentavalente vaksinen i 2007, men byttet til den monovalente vaksinen i 2011. Forskere har sett på hospitalisering og død for perioden 2003 – 14 (3). I årene etter vaksinering var det en reduksjon på 47 % i diarérelaterte sykehusinnleggelser blant barn under fem år og 53 % i diarérelaterte dødsfall sammenlignet med perioden før vaksinering (3).

Tilsvarende studier med lignende resultater fra bl.a. Sør-Afrika, Ghana, Rwanda, Togo, Zambia, Armenia, Moldova, Israel, Bolivia, Guatemala og Nicaragua ble publisert i samme nummer av det samme tidsskriftet. I en ledsagende lederartikkel påpekes det at studiene viste en tidsmessig sammenheng med innføring av vaksinen, at nedgangen var størst i rotavirussesongene, og at størst effekt ble sett hos spedbarn (1). Noen, men ikke alle studiene, viste flokkimmunitet. Per september 2015 hadde 36 lavinntektsland tatt inn rotavirusvaksine i sine nasjonale vaksinasjonsprogrammer.

Anbefalte artikler