LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Angrep på helsepersonell i krig er intet nytt fenomen. Men brutaliteten i krigføringen i Syria har rystet en hel verden. Helsepersonell er blitt målskiver i en nøye kalkulert terrorstrategi

Også krig har regler

Papirløse migranter og norske allmennleger

Papirløse migranter er en liten og marginalisert pasientgruppe som er spredt over hele landet. Om lag en firedel av allmennlegene som besvarte en nettbasert spørreundersøkelse i 2010, oppga at de hadde behandlet papirløse migranter. Psykiske vansker, svangerskap og luftveisplager var de hyppigste kontaktårsakene. Om lag 70 % av legene ville fortsette med å tilby slike tjenester selv om dette ikke er lovpålagt.

Papirløse migranter og norske allmennleger

Sulfonamidallergi

Med sulfaallergi forstås vanligvis allergi mot sulfonamidholdige antibiotika. Men også diuretika, antidiabetika, COX-2-hemmere og triptaner kan kjemisk sett være sulfonamider. Hva er risikoen for allergiske kryssreaksjoner mellom ulike sulfonamider, og i hvilken grad må det tas hensyn til dette i klinisk praksis?

«Sulfaallergi» – hvilke legemidler må pasienten unngå?

Tar pasienten medisinen?

At pasienten ikke tar sin medisin som avtalt med legen, er en viktig årsak til at blodtrykkspasienter ikke når behandlingsmålet. Dårlig medikamentetterlevelse kan avdekkes med systematisk medikamentmonitorering eller direkte observert medikamentinntak. Slike tiltak kan også gi økt kunnskap om forskjeller i metabolismen av legemidler.

Medikamentetterlevelse og monitorering av antihypertensiv behandling

Legestudent med pasienterfaring

18 år gammel var han nesten død av sult etter fem års sykdom. Åtte år senere er han legestudent, forsker og studentpolitiker. Leger kan lære mye av Eivind Valestrands historie og synspunkter om hvordan leger bør praktisere og om hvordan leger bør utdannes.

En legeutdanning til pasientens beste – lærdommer av en syk ungdomstid

Anbefalte artikler