Er kroppsmasseindeks et utdatert helsemål?

Kaveh Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Fettprosent kan være et bedre mål for god helse enn kroppsmasseindeks, viser ny studie.

Enkelte pasientgrupper har lavere total dødelighet ved moderat økt kroppsmasseindeks (body mass index, BMI). Dette omtales gjerne som fedme-overlevelses-paradokset. En kanadisk kohortstudie har undersøkt om fettprosent er en bedre prognostisk faktor for totaldødelighet enn kroppsmasseindeks (1).

Studien omfattet alle personer over 40 år som var blitt henvist til bentetthetsmålinger i byen Manitoba i Canada, dvs. rundt 50 000 personer, de fleste kvinner. Kroppsfett og kroppsmasseindeks ble målt én gang ved inklusjon. Både kvinner og menn med lavest kroppsmasseindeks hadde økt mortalitet med en hasardratio på henholdsvis 1,44 (95 % KI 1,30 – 1,59) og 1,45 (95 % KI 1,17 – 1,79). I tillegg var høy kroppsfettprosent assosiert med høyere dødelighet hos begge kjønn.

Resultatene fra denne studien støtter tidligere forskning som har vist at kroppsmasseindeks ikke nødvendigvis er et godt mål på mengde kroppsfett og at lav kroppsmasseindeks kan være assosiert med sykdom og økt dødelighet, sier Jøran Hjelmesæth, som er leder for Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og professor ved Universitetet i Oslo. Personer med subnormal kroppsmasseindeks kan ha både lite muskler og mye visceralt fett – begge deler gir hver for seg økt risiko for kardiovaskulær sykdom og død, sier han.

Studiens største svakheter er at alle deltagerne ble henvist til benmineraltetthetsmåling på klinisk indikasjon, manglende data for røykevaner og fysisk aktivitet og den høye gjennomsnittsalderen. Dette svekker studiens generaliserbarhet, sier Hjelmesæth.

Anbefalte artikler