Leger blir også syke

Grethe Veiåker Nilsen Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig at privatpraktiserende leger kjenner til sine rettigheter, men også til den økonomiske risikoen ved sykdom og fravær fra praksis, sier Legeforeningens generalsekretær Geir Riise.

VED SYKDOM: Legen bør forsikre seg mot inntektstap ved sykefravær. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er utbetalt betydelige summer til syke leger siden Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) etablerte forsikringsavtalen med Tryg i 2011.

– Ut fra våre erfaringer, mener imidlertid SOP at forsikringsbehovet blant næringsdrivende leger er større enn dagens tilslutning til avtalen tilsier, sier Riise som også er forretningsfører for SOP.

SOP har derfor nylig fremforhandlet nye og bedre vilkår for forsikringen. Sammen med en positiv skadeutvikling har SOP og Tryg kommet til enighet om en reduksjon i forsikringspremien på gjennomsnittlig åtte prosent med virkning fra 1.5. 2016.

Tilbudet om sykeavbruddsforsikring gjennom Tryg ble etablert i erkjennelsen av at reduserte ytelser fra SOP medfører et behov for å sikre seg på egen hånd. Sykehjelpen fra SOP gir imidlertid ikke nødvendigvis tilstrekkelig kompensasjon for inntektstap og/eller dekning av løpende driftsutgifter ved legers sykefravær.

Utvidet tegnings- og dekningsperiode

Privatpraktiserende leger har nå mulighet til å tegne forsikring frem til de fyller 62 år. Retten til å beholde forsikringen er utvidet til å gjelde til fylte 70 år. For leger som blir syke mellom fylte 67 og 70 år, er i tillegg retten til forsikringsutbetaling utvidet til å gjelde for inntil ett år. Dette gjelde selv om sykepengene fra folketrygden stanses etter 60 sykepengedager i dette aldersspennet. Det tilsvarer for øvrig utvidelsen av retten til sykehjelp fra SOP som fant sted gjennom vedtektsendring fra 1.1. 2015.

Potensielt tap

SOP har utarbeidet en kalkulator der du som lege selv kan beregne hva du kan påregne i stønad fra folketrygden og SOP. Her ser du samtidig hvor mye du risikerer å tape i løpet av et år, hva du kan forsikre deg for og hvor mye det koster gitt alder og ønsket dagsats.

Se www.sop.no avbrudd i privat praksis, deretter sykehjelp. Her finner du også en veileder som gir detaljert anvisning for bruk av kalkulatoren.

SOP anbefaler forsikringen i Tryg

Næringsdrivende har rett til sykepenger fra Nav f.o.m. syttende dags sykefravær. Sykepengene utgjør 65 % opp til 6G. Dette tilsier en årlig utbetaling ved 100 % sykmelding på ca. kr 350 000 kroner. Næringsdrivende kan tegne tilleggsforsikring i Nav for å få 100 % opp til 6G. Men det koster! For den samme summen får du mye mer igjen for pengene ved å tegne forsikring i Tryg. Videre tilbyr Tryg forsikring for inntil 3 300 kroner per dag.

Regneeksempler

NAV:

Årlig premie for å få utbetalt kr 518 ekstra per dag/ca. kr 190 000 ekstra per år er kr 14 500.

Tryg:

Årlig premie for å få utbetalt ca. 1 000 kroner ekstra per dag/365 000 kroner ekstra per år er ca. 10 000 kroner for lege i aldersgruppen 40 – 44 år, svakt økende ved høyere alder.

Siden forsikringspremien føres som fradrag i næringsskjemaet, blir den reelle kostnaden enda lavere. Det er utarbeidet en egen portal for forsikringen: se www.sop.no. Velg supplerende ordninger.

Anbefalte artikler