Landsstyremøtet engasjerer og viser retning

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Årets landsstyremøte er mitt første som president. Jeg gleder meg til å møte alle de tillitsvalgte som utgjør landsstyrets 145 delegater, og alle de andre som kommer for å være med oss.

Landsstyret er Legeforeningens øverste organ og skal blant annet vedta lover, regnskap og budsjett for neste år. Men like viktig er det å løfte de store helsepolitiske sakene og sette kurs for arbeidet vi skal gjøre framover.

Erfaringene viser at det landsstyret vedtar, får betydning. I år har vi invitert sentrale helsepolitikere til debatt. Helseminister Bent Høie (H) og nestlederne i Stortingets helse- og omsorgskomité Torgeir Micaelsen (A) og Kjersti Toppe (Sp) skal vise oss hvor de politiske og ideologiske skillelinjene i helsepolitikken går – 15 måneder før Stortingsvalgkampen. Det er duket for et spennende ordskifte torsdag morgen.

Helseministeren var også en aktiv debattant på landsstyremøtet i Trondheim i 2015. Da opplevde han et sterkt engasjement fra salen. Fjorårets landsstyreresolusjon om akuttsykehus har vært en het sak i mediene gjennom hele året. Nok en gang erfarte vi at det vi kommer fram til i fellesskap, gir gjenklang i samfunnsdebatten. Og det gir gjenklang hos beslutningstakerne.

Da Stortinget i vinter debatterte Helse- og sykehusplanen, ble betydningen av de små sykehusene og deres kompetanse løftet fram på en helt annen måte enn tidligere. Nå skal landsstyret løfte blikket og diskutere erfaringer og mulige alternativer etter 14 år med foretaksmodellen. Legeforeningen har engasjert eksterne eksperter ved flere universiteter til å beskrive og vurdere alternativer til dagens organisering. Denne utredningen vil danne et viktig grunnlag for diskusjonen på landsstyremøtet.

I Trondheim opplevde vi også en engasjert debatt om Primærhelsemeldingen. Landsstyret var kritisk til at fastlegenes rolle var mangelfullt beskrevet. Debatten ble utgangspunktet for en endring slik at regjeringen nå beskriver flerfaglige team som en utvidet fastlegepraksis med fastlegen som teamets naturlige leder. I år må landsstyret gå ett skritt videre. Hvordan skal vi sikre at de sykeste pasientene får den avansert diagnostikken, behandlingen og oppfølgingen de trenger i kommunene?

Vi trenger tjenester som samarbeider godt og kjenner hverandre, men vi må også bringe den medisinske kompetansen inn i ledelsen av helsetjenestene. Derfor utfordres landsstyret på hvordan vi skal få leger til å ta lederutdanning og gå inn i lederposisjoner i kommunene. Landsstyret skal også debattere grunnutdanningen av leger. Vi har fire selvstendige medisinske fakulteter i Norge med ulike utdanningsløp. I tillegg tar mange legestudiet i utlandet. Hvordan skal vi sikre oss at vi utdanner leger i tråd samfunnets behov?

Landsstyremøtet er åpent for alle. Programmet ligger på hjemmesiden vår. Hjertelig velkommen til tre dager med hyggelige møter med kolleger, sterke meninger, kulturelle opplevelser, god mat og vårlige fornemmelser på Oslos tak.

Anbefalte artikler