Prediktive markører ved metastatisk kolorektal kreft

Janne Beathe Kjersem Om forfatteren
Artikkel

Molekylærgenetiske analyser av blodprøver kan bidra til bedre tilpasset behandling av metastatisk kolorektal kreft.

Janne Beathe Kjersem. Foto: Terje Heiestad

Den vanligste behandlingen for pasienter med metastatisk kolorektal kreft er kjemoterapi for å hindre sykdomsprogresjon og lindre symptomer. Noen pasienter har liten eller ingen effekt av behandlingen. Prediktive markører er derfor ønskelig for å kunne gi den mest effektive behandlingen til hver enkelt pasient.

I mitt doktorgradsarbeid har vi analysert diverse genvarianter, såkalte enkeltnukleotidpolymorfismer, og små genregulerende molekyler (microRNA) i blodprøver fra over 500 pasienter med metastatisk kolorektal kreft som var med i en nordisk multisenterstudie. Pasientene mottok konvensjonell kjemoterapi med eller uten tillegg av antistoffet cetuximab. Ved bruk av kliniske data fra denne studien fant vi at tilstedeværelse av spesifikke polymorfismer i genene AGXT og ERCC2 og uttrykket av enkelte microRNA i plasma var assosiert med respons på behandling, progresjonsfri eller total levetid. Polymorfismene har tidligere vist seg å påvirke omsetningen av oxaliplatin eller reparasjon av DNA. Det er foreløpig lite kunnskap om de ulike microRNA vi identifiserte.

Funnene indikerer at enkeltnukleotidpolymorfismer og microRNA analysert fra blodprøver kan gi verdifull informasjon som kan benyttes for å kunne gi individualisert behandling hos denne pasientgruppen.

Disputas

Janne Beathe Kjersem disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 11.6. 2015. Tittelen på avhandlingen er Metastatic colorectal cancer – implications of single nucleotide polymorphisms and circulating microRNAs on treatment outcome.

Anbefalte artikler