Ny blodprøve kan forenkle diagnostikk av cøliaki

Asbjørn Christophersen Om forfatteren
Artikkel

Å bestemme antall og type glutenreaktive T-celler i blod kan bli nyttig ved mistanke om cøliaki.

Asbjørn Christophersen. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Cøliaki skyldes en T-celledrevet intoleranse mot gluten og rammer 1 – 2  % av befolkningen. Glutenfri kost er eneste tilgjengelige behandling. Diagnostiseringen kan være vanskelig selv ved bruk av tynntarmsbiopsier, serologiske tester med høy spesifisitet og muligheter for HLA-typing (nesten alle pasientene er positive for HLA-DQ2 eller HLA-DQ8). Det skyldes blant annet at befolkningen i økende grad og på eget initiativ spiser glutenfritt. Ettersom glutenfri kost normaliserer de tilgjengelige diagnostiske parameterne, må pasienter før utredningen spise glutenholdig kost i minst fire uker. Det kan være svært utfordrende for glutensensitive personer.

I mitt doktorgradsarbeid har jeg brukt et reagens bestående av ulike glutenpeptider og HLA-DQ2-molekyler til å påvise glutenreaktive CD4+ T-celler. I blod fra friske individer fant vi at antall glutenreaktive T-celler var svært lavt og at de hadde en inaktiv fenotype. De hadde heller ikke fenotypen til regulatoriske T-celler, slik man kunne ha forventet ut fra forutgående studier i mus og som kunne ha forklart hvorfor de fleste individer ikke utvikler cøliaki.

I blod fra personer med cøliaki på glutenholdig og glutenfri kost fant vi et langt høyere antall glutenreaktive T-celler med en fenotype som viste at de var aktivert. I tillegg hadde T-cellene med respons mot et spesifikt glutenpeptid ofte samme T-cellereseptorsekvens på tvers av individene med cøliaki, noe vi ikke fant hos friske.

Funnene indikerer at måling av glutenreaktive celler i blod kan brukes i utredningen av cøliaki. I første rekke kan man bruke metoden til å skille ut personer på glutenfri kost som man ønsker å gå videre med i utredningen av cøliaki. Metoden kan potensielt også brukes til å diagnostisere cøliaki direkte, men det forutsetter flere og større studier.

Disputas

Asbjørn Christophersen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 11. 9.2015. Tittelen på avhandlingen er Studies of gluten-reactive CD4+ T cells in healthy subjects and coeliac disease patients.

Anbefalte artikler