Kliniske tegn og sykdomsmekanismer ved predemenstilstander

Eirik Auning Om forfatteren
Artikkel

Skade på hvit substans i hjernen, synshallusinasjoner og depresjon kan være tidlige tegn på demenssykdom.

Eirik Auning. Foto: Privat

Det forventes at antall demente i Norge, og verden, vil dobles de neste tiårene. Omkostningene knyttet til omsorg og pleie vil derfor øke betraktelig. Det er gode holdepunkter for at det eksisterer en såkalt predemensfase som kan starte opptil flere tiår før pasientene utvikler demens. Det er et betydelig forskningssøkelys på debutsymptomer og påvisning av ulike biomarkører som kan avdekke underliggende sykdomsmekanismer i denne tidlige fasen.

I mitt doktorgradsarbeid inkluderte vi pasienter med mild Alzheimers sykdom og demens med Lewy-legemer, pasienter med nydiagnostisert Parkinsons sykdom uten demens og pasienter med subjektiv og mild kognitiv svikt. Sistnevnte er risikotilstander for en senere demensutvikling.

Hovedfunnene i avhandlingen er at pasien-ter med demens med Lewy- legemer ofte debuterer med synshallusinasjoner og at depresjon kan være et tidlig symptom på demens som bringer pasientene i kontakt med lege. Vi fant også at forandringer i hvit substans i hjernene til pasienter med Parkinsons sykdom uten demens kunne påvises kort tid etter diagnosen, og at funnene korrelerte med reduserte prestasjoner på kognitive tester.

Hovedmålet med forskning på predemens er å forstå sykdomsmekanismer og på sikt kunne tilby behandling før irreversibel hjerneskade foreligger. Funnene gir oss viktig klinisk informasjon om mulige debutsymptomer ved demens og på hvilken måte demenssykdom starter i hjernen.

Disputas

Eirik Auning disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 27.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Presenting symptoms, biomarkers and underlying brain changes in pre-dementia Lewy body and Alzheimer’s disease.

Anbefalte artikler