Bruksområder for kardialt troponin

Trygve Sørdahl Hall Om forfatteren
Artikkel

Ny bruk av troponinmålinger kan forbedre diagnostikk og risikovurdering av hjerteinfarktpasienter og gjør det mulig å karakterisere hjerteskade hos langt flere enn før.

Trygve Sørdahl Hall. Foto: Johan Stenseth

Troponin som biomarkør ved hjerteinfarkt er i stadig utvikling, men man har i senere tid også vist at markøren gir verdifull informasjon ved andre diagnoser. Mitt doktorgradsarbeid består av tre studier der hovedmålet har vært å undersøke nye aspekter av troponin ved hjerteinfarkt og obstruktiv søvnapné.

I den første studien sammenlignet vi pasienter som hadde fått diagnosen hjerteinfarkt uten ST-elevasjon på EKG før og etter innføringen av høysensitiv troponinanalyseteknikk. Studien avdekket en kraftig økning i antall diagnoser etter at den nye testen ble benyttet. Selv om enkelte observasjoner antydet en mulig overestimering, understøtter funnene verdien av den nye testen.

I den andre studien ble troponinmålinger undersøkt som prognostisk verktøy hos 1 066 pasienter med ST-elevasjonsinfarkt. Én enkelt blodprøve ga viktig informasjon om risiko for nedsatt hjertefunksjon samt alvorlige kliniske hendelser og død under oppfølgingstiden. Funnene støtter bruk av troponin for risikovurdering av slike pasienter.

I den tredje studien brukte vi en helt ny og svært sensitiv troponinanalyse som gjorde det mulig å beregne nivået hos 222 personer undersøkt for mulig obstruktiv søvnapné. Funnet bekrefter at troponinmålinger med mer presis og sensitiv analyseteknikk gjør det mulig å evaluere hjertets tilstand hos flere pasienter enn tidligere. Nytteverdien av troponin var begrenset for diagnostisk utredning av mulig obstruktiv søvnapné.

Troponinmålinger er viktig i den kliniske hverdagen, men kan potensielt ha enda flere bruksområder enn tidligere antatt.

Disputas

Trygve Sørdahl Hall disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 6.10. 2015. Tittelen på avhandlingen er Novel aspects of cardiovascular biomarkers in myocardial infarction and obstructive sleep apnea.

Anbefalte artikler