Kommentar

RE: Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet

Jan Frich
Universitetet i Oslo
Interessekonflikt:  Nei

Forfatterne svarer:

Vi takker Per Vaglum og Tore Gude for kommentarer (1) til vår artikkel om nasjonal delprøve i medisinstudiet (2). I artikkelen gjør vi rede for vurderingene som er gjort under arbeidet med å konkretisere innretningen på en nasjonal delprøve i medisin. Arbeidsgruppen har jobbet innen rammen av tydelige føringer fra det nasjonale utdanningsmøtet i medisin (3). Delprøven skal ikke være en erstatning for kliniske og muntlige eksamener, hvor ferdigheter innen kommunikasjon kan bli gjenstand for vurdering. I enkelte land, slik som i USA, med lengre tradisjon for nasjonale eksamener og prøver, kombinerer man testing av teoretisk kunnskap med testing av kliniske og kommunikative ferdigheter. Det er mulig at vi på sikt også vil se en slik utvikling i Norge, og forskningen Vaglum & Gude viser til vil være verdifull i en slik sammenheng (1). Vi er i startgropen av et viktig nasjonalt samarbeid, og i denne omgang er målet å gjennomføre og etablere en digital delprøve for å teste teoretiske ferdigheter i klinisk resonnement. Vaglum & Gude har helt rett i at både pasienter og leger er best tjent med leger som forener gode teoretiske kunnskaper med et velfungerende lege-pasient-forhold. Valg av format på delprøven må derfor ikke tolkes som uttrykk for at utdanningsmøtet eller arbeidsgruppen mener kommunikative eller andre kliniske ferdigheter er av mindre betydning for leger.

Litteratur

1. Vaglum P, Gude T. RE: Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 0000-0000.

2. Valestrand EA, Slørdahl TS, Bærheim A et al. Mot en nasjonal delprøve i medisinstudiet. Tidsskr Nor Legeforen 2016; 136: 390-1.

3. Nasjonal delprøve i medisin. http://www.med.uio.no/om/prosjekter/nasjonal-delprove-medisin/ (19.4. 2016).

Published: 19.04.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media