Utfyllende om psykiatri i fengsel

Bjarne Haukeland Om forfatteren
Artikkel

Trestman, Robert L.

Appelbaum, Kenneth L.

Metzner, Jeffrey L.

Oxford textbook of correctional psychiatry

468 s, tab, ill. Oxford: Oxford University Press, 2015. Pris GBP 97

ISBN 978-0-19-936057-4

I USA sitter 2,7 millioner mennesker i fengsel, det tilsvarer litt mer enn halvparten av den norske befolkning. Andelen av den amerikanske befolkningen som er fengslet, er ti ganger høyere enn i Norge. Mer enn halvparten av de innsatte har symptomer på psykisk sykdom. Det er tre ganger så mange personer med psykiatriske problemstillinger som behandles i amerikanske fengsler enn de som behandles i psykiatriske institusjoner. Å håndtere denne store gruppen krever god kunnskap om hvordan man forholder seg til innsatte med psykiske lidelser innenfor fengselsmurene. I USA har det vært utgitt flere bøker om fengselspsykologi og fengselspsykiatri. Målgruppen i Norge vil være fengselsleger, psykiatere, psykologer og sykepleiere som arbeider i fengsel.

Boken består av 73 kapitler forfattet av redaktørene og et stort antall bidragsytere. Den er innbundet, og størrelsen er tilnærmet A4. Det er tabeller der det er hensiktsmessig. Hvert kapittel avsluttes med et resymé som oppsummerer gjennomgått tekst. Med boken følger et 12 måneders internettabonnement som kan leses på nettbrett eller PC. Dette er ikke i form av en app, man får derimot adgang gjennom forlagets nettside. Når man først får dette til å virke, fungerer det godt. Referanselistene på slutten av hvert kapittel er fyldige, og i nettversjonen kan man klikke seg videre inn på resymeer av de artiklene som finnes i Medline.

Innholdet er omfattende. Det spenner fra fengslingens historie i Amerika, via praktiske og etiske forhold knyttet til å arbeide i fengsler, til internasjonale likheter og forskjeller i det psykiatriske tilbudet i en rekke land.

Bidragsyterne gir en fyldig innføring i de problemene som fengselslegen og det psykiske helsevernet møter. Her kan jeg nevne innsatte med symptomer på psykose, håndtering av kriser og abstinens hos nyinnsatte, selvmordsvurderinger, undersøkelse og behandling av mennesker fra ulike nasjoner, bruk og ikke minst misbruk av forskrevne legemidler og hvordan forholde seg til den ikke uvesentlige andelen simulanter som søker fordeler og særbehandling. Mye av dette har meget god overføringsverdi til norske forhold.

Anbefalte artikler