Dårligere ledelse uten tillitsvalgte!

Marit Hermansen Om forfatteren
Artikkel

Tillitsvalgte har en viktig rolle i arbeidet med å sikre en god pasientsikkerhetskultur. Ledelsen trenger deres innspill.

De siste månedene har vært preget av aktiv debatt om åpenhet og ytringsfrihet på arbeidsplassen. Temaet er viktig av mange grunner. Skal vi lykkes med trygg og god pasientbehandling, må vi ha arbeidsplasser med åpenhet hvor vi lærer av feil, og hvor vi stadig søker å forbedre oss selv, behandlingen og systemene.

Hva har dette med tillitsvalgte å gjøre? Våre tillitsvalgte er viktige for å sikre god pasientsikkerhetskultur. De er talsmenn som tar på seg både takknemlige og vanskelige oppgaver på vegne av kollegiet. Vi har lange tradisjoner i dette landet for forpliktende samarbeid mellom arbeidstakere og arbeidsgivere. Den nordiske modellen gir oversiktlige og gode samarbeidsrelasjoner i arbeidslivet. Dette har lagt grunnlaget for velferdsstaten. Helt ut på den enkelte arbeidsplass ser vi at samarbeid og forhandlinger mellom parter som har gjensidig respekt for hverandre, bygger god kultur.

Men i noen sykehus opplever Legeforeningen vanskeligheter med å rekruttere tillitsvalgte, og vi må spørre oss hvorfor. Det er alltid noen som vurderer at arbeidsmengden og tidsbruken er for stor. Men vi ser at noen steder opplever legene, og kanskje spesielt de i LIS-stillinger, at det er for risikabelt å ta den utsatte posisjonen det er å være tillitperson for sine kolleger. De ser at tillitsvalgtvervet er truende for yrkeskarrieren. De ser konkrete eksempler på kjepper i hjulene, forbigåelse og manglende ansettelse.

Helseministeren ga i februar styrene i de regionale helseforetakene i oppdrag å sørge for at sykehus og avdelinger med dårlig pasientsikkerhetskultur lager en plan for forbedring. Han nevnte spesielt at tillitsvalgte har en viktig rolle i dette arbeidet – ledelsen trenger deres innspill. Det er viktig for oss at ministeren anerkjenner de tillitsvalgtes utsatte posisjon. Deres ytringer må ikke brukes mot dem i neste sving. For de tillitsvalgte er våre viktigste lytteposter for situasjonen i sykehus. Tillitsvalgte bidrar til mer opplyste veivalg for ledelsen fordi tillitsvalgtes rolle innebærer å gi informasjon og oversikt. Når de sier fra om ukultur og pasientsikkerhetsutfordringer er det risikofylt å ikke lytte. Det har helseministeren forstått.

Legeforeningen legger stor vekt på å dyktiggjøre tillitsvalgte til å påta seg dette ansvaret gjennom opplæring, erfaringsoverføring og møteplasser. Mester-svenn læring er viktig også i tillitsvalgtarbeid! Legeforeningenes sekretariat skal være godt rustet for å bistå medlemmer som tar på seg dette viktige ansvaret på vegne av oss alle.

For å få bevegelse og utvikling, må meninger brytes og hegemonier utfordres – på alle kanter og i alle leire. Men det må være en trygghet i det. Derfor har vi definerte roller og spilleregler i arbeidslivet. Men det holder ikke bare med regler og avtaler. Det må også klokskap til. Det er klokskapen som sykehusstyrene må lete etter når de skal sørge for at vi leverer de beste helsetjenestene i møtet med pasienten

Anbefalte artikler