Overlevelse og seneffekter etter behandling av kimcellekreft

Olesya Solheim Om forfatteren
Artikkel

Behandlingsmetode og total dose av cisplatinbasert cellegift kan ha sammenheng med utvikling av alvorlige seneffekter etter behandling for kimcellekreft i eggstokker.

Olesya Solheim. Foto: Per Marius Didriksen

Ondartet kimcellekreft i eggstokker er en sjelden og aggressiv kreftsykdom som oftest forekommer hos tenåringer og kvinner i 20-årene. I dag overlever over 90 % av kvinnene med kimcellekreft i eggstokkene. Derfor er kunnskap om langtidseffekter etter behandling viktig i oppfølging av disse pasientene.

Mitt doktorgradsprosjekt inkluderte data fra Kreftregisteret om alle kvinner behandlet i Norge for kimcellekreft i eggstokkene i perioden 1953 – 2009. I tillegg inviterte vi kvinner behandlet i perioden 1980 – 2009 til etterundersøkelse.

Vi fant at kliniske og sosioøkonomiske faktorer som høyere alder ved diagnose, lav sosioøkonomisk status og ikke-dysgerminom-histologi kunne påvirke overlevelse hos disse pasientene. Vi fant videre at de fleste kvinner med kimcellekreft i eggstokkene som behandles med fertilitetsbevarende kirurgi og cisplatinbasert kjemoterapi, blir kurert og beholder fertiliteten. Funnene indikerer at stråleterapi bør unngås i størst mulig grad hos kvinner med kimcellekreft i eggstokkene på grunn av økt fare for utvikling av ny kreft og infertilitet.

Vi fant også økt overlevelse hos pasientene som ble behandlet på Radiumhospitalet sammenlignet med de andre universitetssykehusene i Norge.

Behandling av pasienter med langtkommen kimcellekreft bør sentraliseres ved store kreftklinikker. Langtidsoverlevere burde ha livslang oppfølging med tanke på tidlig oppdagelse av seneffekter.

Disputas

Olesya Solheim disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo 19.8. 2015. Tittelen på avhandlingen er Malignant ovarian germ cell tumors: survival and long term adverse effects.

Anbefalte artikler