Overlevelse og seneffekter etter behandling av kimcellekreft

Olesya Solheim Om forfatteren

Behandlingsmetode og total dose av cisplatinbasert cellegift kan ha sammenheng med utvikling av alvorlige seneffekter etter behandling for kimcellekreft i eggstokker.

Olesya Solheim. Foto: Per Marius Didriksen

Ondartet kimcellekreft i eggstokker er en sjelden og aggressiv kreftsykdom som oftest forekommer hos tenåringer og kvinner i 20-årene. I dag overlever over 90 % av kvinnene med kimcellekreft i eggstokkene. Derfor er kunnskap om langtidseffekter etter behandling viktig i oppfølging av disse pasientene.

Mitt doktorgradsprosjekt inkluderte data fra Kreftregisteret om alle kvinner behandlet i Norge for kimcellekreft i eggstokkene i perioden 1953 – 2009. I tillegg inviterte vi kvinner behandlet i perioden 1980 – 2009 til etterundersøkelse.

Vi fant at kliniske og sosioøkonomiske faktorer som høyere alder ved diagnose, lav sosioøkonomisk status og ikke-dysgerminom-histologi kunne påvirke overlevelse hos disse pasientene. Vi fant videre at de fleste kvinner med kimcellekreft i eggstokkene som behandles med fertilitetsbevarende kirurgi og cisplatinbasert kjemoterapi, blir kurert og beholder fertiliteten. Funnene indikerer at stråleterapi bør unngås i størst mulig grad hos kvinner med kimcellekreft i eggstokkene på grunn av økt fare for utvikling av ny kreft og infertilitet.

Vi fant også økt overlevelse hos pasientene som ble behandlet på Radiumhospitalet sammenlignet med de andre universitetssykehusene i Norge.

Behandling av pasienter med langtkommen kimcellekreft bør sentraliseres ved store kreftklinikker. Langtidsoverlevere burde ha livslang oppfølging med tanke på tidlig oppdagelse av seneffekter.

Disputas

Olesya Solheim disputerte for ph.d.-graden ved Universitet i Oslo 19.8. 2015. Tittelen på avhandlingen er Malignant ovarian germ cell tumors: survival and long term adverse effects.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler