Er svingende blodtrykk et faretegn?

Kaveh Halland Rashidi Om forfatteren
Artikkel

Store variasjoner i blodtrykket er assosiert med økt risiko for hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet.

Illustrasjonsfoto: Ole Kristian Losvik

Gjennomsnittlig blodtrykk i løpet av en dag er gullstandarden for måling av blodtrykk og legger grunnlaget for behandlingsvalg. Høye enkeltmålinger blir sett bort ifra når gjennomsnittet er normalt.

I en amerikansk studie fikk flere enn 25 000 pasienter målt blodtrykket syv ganger over en toårsperiode (1). Dataene fra disse blodtrykksmålingene ble i ettertid tatt ut og brukt for å se om pasienter med store svingninger i blodtrykket hadde økt risiko for hjerte- og karsykdommer og økt dødelighet. Pasienter med stor variasjon i gjennomsnittlig systolisk blodtrykk hadde 1,6 ganger økt total dødelighet, 1,5 ganger økt risiko for hjerneslag og 1,3 ganger økt risiko for iskemisk hjertesykdom enn dem med liten variasjon – alle funn med statistisk signifikans.

– Denne studien indikerer at det går dårligst med dem som har størst variabilitet i blodtrykk, spesielt med henblikk på hjerneslag og død, sier Jan Erik Nordrehaug, professor i kardiologi ved Universitetet i Bergen. – Det er også interessant at diuretikum som monoterapi gir høyere forekomst av hjerneslag, sier han.

– En styrke ved studien er at man har selektert pasienter som behandles i samsvar med norske retningslinjer, dvs. med diuretikum, kalsiumantagonist og/eller ACE-hemmer. Resultatene skyldes neppe slurv med å ta medikamentene. En svakhet er at studien ikke er randomisert spesifikt med henblikk på blodtrykksvariabilitet. Studien kan derfor bare si noe om assosiasjoner og ikke om årsaksforhold, sier Nordrehaug.

Anbefalte artikler