Vektlegger et trygt og forutsigbart sykehustilbud

Knut Braaten Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen og flere fagmedisinske foreninger møtte i Stortingets helse- og omsorgskomite under høringen av nasjonal helse- og sykehusplan.

LEGEFORENINGENS DELEGASJON: Jon Helle (fra v.), Inge Glambek, Hanne Thürmer, Marit Hermansen, Gaute Hagen og Nils Jacob Holand. Foto: Lisbet T. Kongsvik

Legeforeningen mener det er avgjørende med en helse- og sykehusplan som sikrer god utvikling av sykehustilbudet i Norge, gitt de utfordringene vi står overfor i årene som kommer.

I foreningens innspill til stortingshøringen ble følgende fremhevet:

  • Det må være tydelig for befolkningen hvilket tilbud de får på ulike typer sykehus

  • Sykehus med akuttfunksjoner må bestå av beredskap innen indremedisin, kirurgi, anestesiologi med tilgang til radiologi og laboratoriefag

  • Gode lokalsykehus forutsetter at de større sykehusene overfører oppgaver til mindre sykehus

  • Spesialistutdanning er avgjørende for god rekruttering til de små sykehusene

  • Stedlig ledelse må være et prinsipp i nasjonal helse- og sykehusplan

Rett til likeverdige helsetjenester

Legeforeningen viser til at det er bred politisk enighet om å legge til rette for en spredt bosetting i Norge og at alle skal ha rett til likeverdige helsetjenester. Det pålegger myndighetene å sikre et godt sykehustilbud i hele landet. Foreningen er derfor sterkt uenig i meldingens definisjon av «akuttsykehus». Lokalsykehus med akuttfunksjoner er trygghetsskapende institusjoner for befolkningen i rurale områder med lange reiseavstander og begrenset infrastruktur.

Det er samarbeidet i fagmiljøene som gir den nødvendige bredden til å håndtere uavklarte akuttpasienter – og dette gir den sikreste og beste behandlingen. Under høringen presiserte lederen i Norsk kirurgisk forening Inge Glambek begrepet «akuttkirurgi».

Legeforeningen peker på at det vil være mindre attraktivt å jobbe i reduserte fagmiljøer hvor akuttkirurgien er fjernet, spesielt for anestesileger og kirurger som bare skal drive elektiv virksomhet. Turnus- og LIS-stillinger står dermed i fare for å bli kraftig redusert. Å beholde akuttkirurgi betyr derfor å beholde et bærekraftig og flerfaglig miljø.

Viktig med gode lokale prosesser

I innspillet til høringen peker også Legeforeningen på at gode lokale prosesser er viktig for å fylle lokalsykehusene med innhold, behovet for mer merkantilt personell i sykehusene, bedre sykehusbygg, og foreningen advarer mot økt byråkratisering.

Legeforeningens delegasjon besto av president Marit Hermansen, visepresident Jon Helle og leder i Norsk kirurgisk forening Inge Glambek.

Fra Norsk indremedisinsk forening møtte leder Hanne Thürmer og styremedlem Knut Lundin. Fra Norsk radiologisk forening møtte leder Gaute Hagen. Fra Norsk geriatrisk forening møtte leder Nils Jacob Holand.

Høringen fant sted mandag 18. januar. Notatene til høringen ligger ute på Legeforeningens nettside.

Anbefalte artikler