Kommentar

RE: Et ulogisk og uheldig bivirkningsbegrep

Lars Slørdal
NTNU
Interessekonflikt:  Nei

Legemiddelbivirkninger, som i snart 50 år er blitt forstått som skadelige og utilsiktede effekter fra korrekt brukte legemidler, er et enormt helseproblem (1). Innlegget til Jon Haffner kan oppfattes slik at han tror vi har en rent teoretisk tilnærming til dette problemet. Slik er det ikke. Vi arbeider med legemidlers virkninger og bruk, men er begge også leger med klinisk erfaring. Det viktigste i denne saken er å beskytte pasientene. Skal bivirkninger forebygges, krever det at vi har klare begreper om hva bivirkninger er. Dette er en forutsetning for den nødvendige forståelse og presise kunnskap som danner grunnlag for veiledning av pasienter, regulatoriske tiltak og forskning for å motvirke bivirkninger og eventuelt utvikle nye og bedre medikamenter.

Vi er enig med Haffner i at pakningsvedlegg, Felleskatalog-tekster og andre hyppig brukte informasjonskilder om legemiddelbivirkninger ofte er uhensiktsmessige. Men dette er en helt annen sak. Fra et skadeforebyggende ståsted utgjør dårlig informasjon et tillegg til de vansker en utvidet og uheldig bivirkningsdefinisjon (1) forårsaker.

Litteratur:

1. Slørdal L, Christoffersen T. Et ulogisk og uhensiktsmessig bivirkningsbegrep. Tidsskr. Nor. Legeforen. 2015; 135: 1817-8.

Published: 31.01.2016
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media