Oppskrifter på én-til-én-veiledning

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Eika, Berit

  Wichmann-Hansen, Gitte

  Lycke , Kirsten Hofgaard

  Vejledning af læger under uddannelse

  139 s, ill. København: Munksgaard, 2015. Pris DKK 235

  ISBN 978-87-628-0419-7

  Målgruppen for denne kortfattede boken er leger som veileder andre leger. Forfatternes ærend er å formidle hva veilederen kan gjøre for å hjelpe den veiledede til å reflektere over egne handlinger i rollen som lege. I all hovedsak vektlegges én-til-én veiledning – i motsetning til veiledning i grupper. Veiledningen som beskrives, innebærer særlig at den veiledede selv skal oppnå innsikt med utgangspunkt i gjennomgåtte hendelser – i motsetning til at veilederen forklarer, viser, observerer, korrigerer eller gjennomgår kommende arbeidsoppgaver.

  Mange former for veiledning som er vesentlige for leger, vies liten oppmerksomhet. Det omtales riktignok at håndverk i stor grad læres i mester-svenn-forhold, men fremstillingen av denne formen for veiledning tjener først og fremst som kontrast til veiledning som stimulerer til refleksjon over handling. Ett av de åtte kapitlene er satt av til å beskrive veiledning i grupper, men selv om forfatterne påpeker at gruppeveiledning på mange måter skiller seg fra én-til-én-veiledning benytter de ikke denne forskjellen til å utdype hovedtemaet.

  Utgangspunktet er en kognitivt orientert forståelse av legers læring hvor man vektlegger den mentale siden ved utøvelsen av yrket. Handlinger er basert på faglig kunnskap, overbevisninger om hva som er riktig for en lege, og underliggende oppfatninger om hvordan virkeligheten er skrudd sammen. Læring skjer når legen tenker gjennom en konkret hendelse, blir bevisst på grunnlaget for egne handlinger og utfallet av disse, og trekker slutninger som kan overføres til fremtidige situasjoner. Her kan den undrende veilederen være til stor hjelp. Veilederen kan hjelpe den andre til å se hendelsen i et nytt lys, utfordre vurderinger og gi støtte når erkjennelsen blir smertefull. Bokens styrke ligger i gode beskriver av prinsipper og illustrative eksempler på hvordan denne veiledningsoppgaven utføres.

  Forfatterne nevner at mange av metodene og perspektivene de formidler, også kan anvendes i andre veiledningsforhold, inkludert mellom lege og student. Jeg vil legge til at ettersom medisinsk profesjonalitet forplikter til kontinuerlig læring, og fordi et vellykket lege-pasient-forhold ofte må innebære veiledning, kan denne bokens innsikter faktisk være nyttige for alle leger i klinisk arbeid, i tillegg til dem som veileder yngre kolleger og studenter.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media