Tydelig avklaring om ny spesialitetsstruktur

Knut Braaten Om forfatteren
Artikkel

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastlagt en modell som tydeliggjør roller, ansvar og oppgaver i legenes fremtidige spesialitetsstruktur og spesialistutdanning. Legeforeningen skal fremdeles ivareta viktige funksjoner.

I brevet som er sendt Helsedirektoratet, de regionale helseforetakene, KS og Legeforeningen, legger departementet opp til at spesialistutdanningen for leger må være innrettet etter behovene til fremtidens pasienter, ta opp i seg ny fagutvikling og utvikling i helsesektoren og tilrettelegge for strukturerte utdanningsløp.

Brevet tydeliggjør aktørenes roller, ansvar og oppgaver i ny modell.

Om Legeforeningen skriver departementet følgende:

«Legeforeningen er en fag- og interesseforening for leger. De ivaretar i dag et stort ansvar innen utdanningen, og besitter stor erfaring og kompetanse. Deres faglige organisasjonsdel, særlig Spesialitetskomiteene, har stor faglig legitimitet blant legespesialistene. Deres oppgaver vil være:

  • Gi faglige innspill (ved Spesialitetskomiteene) til direktoratets læringsmål, og anbefaling om læringsaktiviteter, i samarbeid med Helsedirektoratet og i henhold til mal oppsatt av direktoratet

  • Gjennomføre kvalitetsvurdering av utdanningssteder, og rapportere til direktoratet

Det forutsettes at utdanningsfondene benyttes som i dag; til utgifter i forbindelse med Spesialitetskomiteenes virksomhet, utgifter i forbindelse med kursavvikling og utgifter til allmennlegenes spesialistutdanning. Legeforeningen ivaretar læringsaktiviteter for allmennlegespesialiteten, jf dagens ordning.»

Helse- og omsorgsdepartementet forutsetter at endringen og kvalitetsutvikling skjer over tid innenfor ordinære budsjettrammer. Ny forskrift vil bli utarbeidet.

Anbefalte artikler