Sykehusplan med uforløst potensial

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen vil bidra til å sikre bedre utvikling av sykehustilbudet i Norge gjennom Stortingets behandling av planen.

  Faksimile av stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan.
  Faksimile av stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan.

  Regjeringen la i november frem stortingsmeldingen Nasjonal helse- og sykehusplan, der helseminister Bent Høie staker ut kursen for fremtidens sykehus. I meldingen skisserer helseministeren en modell der opptil fem sykehus kan miste sin akuttmedisinske beredskap.

  Høie varslet i januar i fjor at sykehusenes akuttkirurgiberedskap måtte evalueres og endres. Da var budskapet at sykehus med mindre befolkningsgrunnlag enn 60 000 – 80 000 kunne miste sin akuttkirurgiske døgnberedskap. Mye av den politiske debatten i forkant av meldingen har knyttet seg til dette.

  – Forsvarlig akuttberedskap må bestå av indremedisin, anestesi og kirurgi, sier president i Legeforeningen Marit Hermansen

  Fem sykehus kan miste akuttkirurgi

  Fem sykehus kan miste akuttkirurgi

  Regjeringen skisserer i meldingen to ulike scenarier, der det første vil innebære at sykehusene Narvik, Lofoten, Volda, Stord, og Flekkefjord omstiller slik at de får akuttfunksjon i indremedisin, men ikke i generell kirurgi. Regjeringen fremstiller at alternativscenariet med full akuttkirurgi vil innebære at ti av dagens akuttsykehus vil miste alle akuttfunksjoner. Legeforeningen mener at scenariene fremstår som unyanserte og at de ikke gir et tilstrekkelig godt svar på sykehusenes utfordringer.

  – Det er fullt mulig å tilføre oppgaver og ressurser til mindre sykehus slik at de kan beholde den akuttkirurgiske beredskapen. Det er derfor skuffende at regjeringen ikke går inn for en slik modell for flere sykehus. Spesielt i lys av at sykehusenes handlingsrom og utviklingsmuligheter over lang tid har lidd under ressursmangel, sier Hermansen.

  Bedre oppgavedeling

  Bedre oppgavedeling

  Legeforeningen har over tid sett behovet for en helhetlig plan for landets sykehusstruktur og utarbeidet en bred innspillsrapport til Helse- og omsorgsdepartementet om temaet, Sykehus for fremtiden. Rapporten ble overrakt til helseminister Bent Høie (H) for over ett år siden. Stortingsmeldingen peker på mange utfordringer ved fremtidens sykehustilbud, blant annet behovet for bedre oppgavedeling og samarbeid mellom sykehusene.

  – Legeforeningen støtter helseminister Bent Høie i at de mindre sykehusene skal styrkes. Det er i tråd med vår politikk. Vi mener at de mindre sykehusene Høie trekker frem som driver godt, er eksempler til etterfølgelse. Her er det et uforløst potensial, og det handler i stor grad om politisk vilje, sier Hermansen.

  Må møte fremtidens ressursbehov

  Må møte fremtidens ressursbehov

  Legeforeningen er bekymret for hvordan en nedskalering av akuttilbudet lokalt, vil påvirke fagmiljøene og mulighetene for å drive utdanning. Dette gjelder særlig ved mindre sykehus. Gode fagmiljøer og tilgang på utdanningsstillinger er avgjørende for å møte fremtidens bemanningsbehov.

  – Det er godt dokumentert at Norge bruker relativt lite på helse sammenliknet med andre europeiske land. Ressursmangelen får direkte konsekvenser for pasientmøter daglig. Utfordringene løses ikke ved å legge lokk på diskusjonen om Norge faktisk investerer nok i helse, skrev Marit Hermansen i Aftenposten på kronikkplass 2. desember i fjor.

  IKT-utfordringer og etterslep på vedlikehold må løses

  IKT-utfordringer og etterslep på vedlikehold må løses

  Sykehusene må organiseres slik at kapasiteten utnyttes på best mulig måte. Legene må ha mer tid til å drive direkte pasientrettet arbeid enn det de har i dag. Legeforeningen støtter derfor helseministeren i at det haster med å få plass gode IKT-løsninger.

  Sykehusene kjemper i tillegg mot et galopperende etterslep på eldre og utdaterte bygg, IKT og medisinskteknisk utstyr. Kutt i budsjettene gjør også at fremtidige sykehusbygg planlegges og dimensjoneres for smått. Som på Ahus kan dette raskt føre til problemer med kapasitet og belegg. Legeforeningen mener derfor at sykehusplanen også burde ha inneholdt en reell investeringsplan for spesialisthelsetjenesten.

  Stortingets behandling

  Stortingets behandling

  Regjeringens stortingsmelding blir nå behandlet i Stortinget i vårsesjonen 2016. Det blir høring i helse- og omsorgskomiteen 18. og 19. januar, og innstillingen fra komiteen ventes 8. mars. Legeforeningen vil følge debatten tett i denne perioden frem mot at endelig sykehusplan vedtas av Stortinget.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media