Intervensjonsbronkoskopi i behandling av avansert lungekreft

Kirill Neumann Om forfatteren
Artikkel

Terapeutisk bronkoskopi er en trygg og effektiv behandling for pasienter med malign luftveisobstruksjon.

Kirill Neumann. Foto: Øystein H. Horgmo, Universitetet i Oslo

Vi oppsummerer norsk erfaring med intervensjonsbronkoskopi for behandling av lungekreft i et doktorgradsprosjekt ved Rikshospitalet. Intervensjonsbronkoskopi omfatter metoder som svulstfjerning med laser eller elektroslyng og utblokking av luftveiene med stentinnleggelse. Vi har sett på hvordan denne behandlingen påvirker livskvalitet, lungefunksjon og sykdomsopplevelse hos pasienter med lungekreft. Vi har også vurdert komplikasjoner som har oppstått i forbindelse med behandlingen og utfordringer innen håndtering av luftveiene under inngrepet.

Norsk erfaring innen intervensjonsbronkoskopi tilsvarer den fra andre land og våre resultater bekrefter at det er en trygg behandlingsmulighet med umiddelbar og varig effekt. Selv om metoden brukes hovedsaksaklig som lindrende behandling i dag, har prosjektet også vist at den kan brukes med kurativt siktemål hos selekterte pasienter med karsinoide svulster.

Disputas

Kirill Neumann disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 30.4. 2015. Tittelen på avhandlingen er Interventional Bronchoscopy in Treatment of Lung Cancer.

Anbefalte artikler