Viktig og bra om barn og seksualitet

Haakon Aars Om forfatteren
Artikkel

Aasland, Margrete Wiede

Barna og seksualiteten

119 s, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2015. Pris NOK 249

ISBN 978- 82- 02- 41847- 2

Denne lille boken med det tiltalende omslagsbildet har en nokså stor ambisjon. Forfatteren ønsker nemlig å gi alle som arbeider med barn, utdanner seg til å arbeide med barn, har omsorg for barn eller selv har barn, innsyn i hvordan den delen av barnas verden som handler om seksualitet og utforskning av egen og andres kropper, vanligvis foregår. Forfatteren vil også vise voksne hvordan de kan møte barna og deres kroppslige og seksuelle utforskning på en god måte.

Det er altså et følelsesladet og tabubelagt tema som forfatteren tar opp. Hun har selv arbeidet innen feltet siden 1980-årene, både som terapeut og underviser. Boken er hovedsakelig basert nettopp på dette erfaringsgrunnlaget. De mange eksemplene og korte historiene engasjerer og skaper en troverdig nærhet til stoffet. Underveis er det satt inn referanser og kommentarer fra psykologspesialist Thore Langfeldt. Tekstbokser, korte kapitteloppsummeringer og beskrivende tegninger gir utfyllende «hvilesteder» underveis.

Boka er bygd opp i to deler. Den første delen viser barns seksuelle utvikling og hvordan seksualiteten kommer til uttrykk på ulike utviklingstrinn. I den andre delen forklarer forfatteren hvordan voksne kan forstå, møte og snakke med barna om seksualitet og deres kroppslige utforskning og lek.

Et viktig poeng hos forfatteren er at mindre barn i liten grad har noen opplevelse eller egen forståelse av seksualitet og hva seksualitet er. Leken og utforskningen de driver med, er naturlig for barna. Det er vi voksne som oppfatter og tolker disse aktivitetene som seksuelle. Våre reaksjoner, og måten vi møter barna på, er avgjørende og bidrar til å forme barnets selvbilde, synet på sin egen kropp og seksualitet – og i hvilken grad barnet utvikler seg til et sunt, selvstendig og trygt menneske.

Et annet sentralt poeng for forfatteren er grensesetting. Barnet må lære å sette grenser for seg selv og sin egen kropp. Det må også lære å respektere andres grenser. Ingen kan tvinges til noe de ikke vil.

Dette en tankevekkende og viktig bok. Den gir kunnskap, men utfordrer og setter ord på de vanskelige følelsene. Teksten vil være et nyttig redskap så vel for studenter som foreldre og alle som arbeider med barn. Ikke minst vil leger og andre helsearbeidere få innspill til å tilnærme seg barn og deres foreldre om et vanskelig tema de aller fleste av oss ikke er trent til å snakke om.

Anbefalte artikler