Turnuslegene har evaluert kvaliteten på ny turnusordning

Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har for femte gang foretatt en nasjonal evaluering av turnustjenesten for leger.

Faksimile av evalueringsrapporten

Evalueringen ble gjennomført i perioden februar – mai 2015 og ble sendt til 442 leger som avsluttet sin turnustjeneste i løpet av denne perioden. Svarprosenten var på 68 %. Det var LEFO – Legeforskningsinstituttet som gjennomførte undersøkelsen på oppdrag fra medisinsk fagavdeling i Legeforeningen.

Første turnuskull med ny ordning

Turnustjenesten har siden forrige evaluering endret opptakskriteriene fra loddtrekning til søknadsbasert tjeneste. Legene som har deltatt i denne evalueringen er de første som har gjennomført turnus etter den nye ordningen. Undersøkelsen inneholder derfor noen nye spørsmål knyttet til hvordan turnuslegene har opplevd ansettelsesprosessen.

Det er i denne evalueringen, som tidligere lagt vekt på:

Bredde: at turnuslegen får oppleve et bredt spekter av pasientsituasjoner

Helhet: at turnuslegen følger pasientene gjennom hele sykehusoppholdet

Mengde: at turnuslegen får gjentatte erfaringer med likeartede pasientsituasjoner

Veiledning: systematisk oppfølging fra personlig veileder og supervisjon, tilbakemelding, oppmuntring og korrigering i det daglige arbeidet.

Kritiske til ansettelsesprosessen

Det fremkom en del kritiske kommentarer knyttet til uklare ansettelseskriterier. Flere ga uttrykk for at de hadde opplevd ansettelsesprosessen som tilfeldig og rotete, og at det var vanskelig å vite hva de ulike helseforetakene la vekt på i søknadene. Mange søkere til samme stillinger, lokal tilhørighet, ansettelse på bakgrunn av bekjentskap og manglende personlig intervju ble også nevnt som negative faktorer.

Når det gjelder turnus i kommunehelsetjenesten ble manglende retningslinjer, struktur og plan for fordeling av plassene angitt som uheldig. Intervjuer av søkere synes å praktiseres forskjellig mellom helseforetakene, noe som også kan ha bidratt til å skape uklarheter og et negativt inntrykk.

Turnus i kommunehelsetjenesten

De fleste ga uttrykk for at de hadde gjennomført over halvparten av de allmennmedisinske prosedyrene i større eller mindre grad. For noen prosedyrer var denne andelen ganske lav også når det gjaldt praktiske ferdigheter og allmennmedisinske legeoppgaver. Flere ga uttrykk for at turnusen hadde gitt dem god innsikt i primærhelsetjenesten og at dette ga et viktig grunnlag for videre selvstendig arbeid. Av negative forhold ble spesielt organisatoriske forhold trukket frem, som manglende oppfølging fra kommunen og ugunstige tjenesteplaner i forhold til legevakt.

Forbedret sykehusturnus

Samlet sett er det en forbedring for alle sykehus fra forrige undersøkelse som ble gjennomført i 2010. Det er en tilbakegang når det gjelder veiledning mens supervisjon viser en fremgang. De tre sykehusene med flere enn fire respondenter som kommer best ut av totaltvurderingen i undersøkelsen, er Universitetssykehuset i Nord-Norge – Harstad. Deretter følger Helse Nord-Trøndelag – Levanger og Oslo universitetssykehus. Det var flere sykehus som lå tilvarende høyt som disse tre sykehusene i totaltvurderingen, men disse hadde færre enn fem respondenter.

Rapporten i sin helhet ligger ute på nettsiden: https://legeforeningen.no/Emner/Andre-emner/Turnustjeneste/Evaluering/

Anbefalte artikler