Nytt kvalitetsregister i kommunene

Christine Rian Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen støtter regjeringens forslag om et nasjonalt register for helse- og omsorgstjenester i kommunene, men har flere innspill til forslaget.

Illustrasjonsfoto: Colourbox

Registeret har fått navnet kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Registeret skal være grunnlag for planlegging, styring, finansiering og evaluering av kommunale helse- og omsorgstjenester for sentrale og kommunale myndigheter, og samtidig være datakilde for statistikk, helseanalyser, kvalitetsforbedringsarbeid, beredskap, forebyggende arbeid og forskning.

Ivaretar ikke kravene

Legeforeningen støtter etableringen av et kvalitetsregister for primærhelsetjenesten, men ser ikke at forslaget fra myndighetene ivaretar kravene til et kvalitetsregister. Det er heller ikke beskrevet hvordan det skal tilrettelegges finansielt og utviklingsmessig for å nå alle de målene som er listet opp. Innbyggernes personvern er ikke tilfredsstillende ivaretatt når det altomfattende registeret foreslås obligatorisk uten rett til reservasjon eller krav til samtykke. Legeforeningen foreslår at KPR er basert på reservasjonsrett.

Legeforeningen vil bidra

Legeforeningen forventer at Helse- og omsorgsdepartementet vil følge opp de klare anbefalinger fra Kunnskapssenteret om tett involvering av Legeforeningen og Senter for kvalitet i Legekontor (SKIL) for å oppnå at KPR kan bli et reelt kvalitetsregister for primærhelsetjenesten. Legeforeningen vil gjerne bidra videre i utviklingen av KPR til et godt kvalitets- og rapporteringsverktøy.

Legeforeningens høringsuttalelse kan leses på www.legeforeningen.no/Legeforeningen-mener/Horingsuttalelser/2015/kommunalt-pasient-og-brukerregister-KPR

Anbefalte artikler