()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Idarucizumab (Praxbind) Motgift mot dabigatran (Pradaxa)

  Idarucizumab (Praxbind) Motgift mot dabigatran (Pradaxa)

  Europeiske legemiddelmyndigheter anbefaler at idarucizumab godkjennes som motgift mot det blodfortynnende legemiddelet dabigatran (1). Idarucizumab er et monoklonalt antistoff som binder seg spesifikt og med høy affinitet til dabigatran og dermed nøytraliserer den antikoagulerende effekten. Siden det dreier seg om et viktig og udekket medisinsk behov, har godkjenningen fulgt en raskere prosedyre enn det som er vanlig for nye legemidler.

  Effekten er undersøkt i kliniske studier med 283 friske frivillige og 123 pasienter som brukte dabigatran. Idarucizumab reverserte den antikoagulerende effekten i løpet av få minutter og hos de fleste pasientene (90 %) varte effekten i 12 timer. Det er foreløpig ikke registrert alvorlige bivirkninger, men det er per i dag få pasienter som har blitt behandlet.

  Behandling med idarucizumab er aktuelt når pasienter som bruker dabigatran får alvorlige blødninger eller trenger akutt kirurgi.

  Legemidlet kan være på det europeiske markedet i løpet av tre måneder.

  Idarucizumab påvirker ikke effekten av andre antikoagulerende midler. En motgift (andexanet) mot de to andre nye antikoagulasjonsmidlene rivaroksaban (Xarelto) og apiksaban (Eliquis) er også under utvikling.

  Valsartan/sacubitril (Entresto) Nytt legemiddel ved hjertesvikt

  Valsartan/sacubitril (Entresto) Nytt legemiddel ved hjertesvikt

  Entresto er et nytt legemiddel ved hjertesvikt som er anbefalt godkjent i Europa (2). Legemidlet består av to deler: Valsartan som er en angiotensinreseptorantagonist (ARB) og sacubitril som hemmer neprilysin. Neprilysin er et enzym som bryter ned ulike signalsubstanser i kroppen, blant annet natriuretiske faktorer.

  Valsartan/sacubitril virker ved å hemme nedbrytningen av atriale natriuretiske faktorer og ved å blokkere angiotensinreseptorer (AT1). Legemidlet er sammenlignet med ACE-hemmeren enalapril i en stor klinisk studie med 8 442 deltakere (3). Det primære endepunktet (død og innleggelse for hjertesvikt) forekom hos 21,8 % i gruppen som fikk valsartan/sacubitril og 26,5 % i gruppen som fikk enalapril (risikoforhold 0,80; konfidensintervall 0,73 – 0,87).

  De vanligste bivirkningene av valsartan/sacubitril er lavt blodtrykk, hyperkalemi, hoste, svimmelhet og nyresvikt.

  Behandling av hjertesvikt omfatter i dag ulike legemidler (betablokker, ACE-hemmer eller ARB, diuretika, aldosteronantagonist) og elektrofysiologisk behandling som pacemaker, hjertesynkronisering og implanterbar defibrillator.

  Det er foreløpig ikke avklart hvilken rolle valsartan/sacubitril vil få i behandlingen av hjertesvikt. Legemiddelverket vil vurdere om Entresto skal komme på blå resept.

  Referanse:
  1. Preparatomtalen for Rotarix

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media