Kommentar

RE: Omskjæring av gutter

Anne Lindboe
Barneombudet
Interessekonflikt:  Nei

I Tidsskriftet nr. 21 har M. Bretthauer og E. Hem på trykk en artikkel om omskjæring av gutter(1). Barneombudet mener det bør være en aldersgrense på 15 eller 16 år på omskjæring. Da kan gutten selv samtykke til gjennomføringen av et rituelt inngrep uten signifikant medisinsk nytteverdi på sin kropp.

Omskjæring uten medisinsk indikasjon hos et barn uten samtykkekompetanse bryter med grunnleggende medisinsk-etiske prinsipper. Inngrepet er irreversibelt, smertefullt og kan medføre alvorlige komplikasjoner. Dette synet støttes av alle de nordiske barneombudene og nordiske barnemedisinske eksperter, deriblant Den norske barnelegeforeningen, Barnekirurgisk forening og Rådet for legeetikk. Også Legeforeningen støtter dette synet.

Artikkelen til M. Bretthauer og E. Hem lener seg på studier om hivsmitte og forebygging av HPV, studier som har liten relevans for små barn i Norge. Dette er argumenter vi har imøtegått ved flere anledninger, blant annet i den kronikken det vises til i artikkelen.

Vi kan ikke se at artikkelen til M. Bretthauer og E. Hem bringer nye vektige argumenter inn i denne debatten. Derimot har vi siden rituell omskjæring av gutter ble debattert sist fått en ny grunnlovsbestemmelse som styrker barnets rett til å bli hørt og barnets rett til personlig integritet. Dette bør heve terskelen ytterligere for å utsette små gutter uten samtykkekompetanse for rituelle kirurgiske inngrep.

Litteratur

1. Bretthauer M, Hem E. Omskjæring av gutter. Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:1926 – 7

Published: 18.11.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media