LES MER ...

Artikkel

Fra redaktøren

Vår forståelse av kjønnsidentitet er i endring. Trenger vi i det hele tatt å dele inn befolkningen etter juridisk kjønn?

Hun, han, hen og alle andre

Levekår og rusmiddelforgiftning

Rusmiddelmisbruk er et økende folkehelseproblem og henger ofte sammen med sosial nød. Forgiftning med rusmidler er mye vanligere i bydeler med dårlige levekår og nesten 50 ganger vanligere hos bostedsløse enn i resten av befolkningen. Dette viser en studie fra Legevakten i Oslo.

Levekår i Oslos bydeler og legevaktbehandlet rusmiddelforgiftning

Data fra ulike registre

Datakvaliteten i registre er avgjørende for hvilken nytte de kan gi. Ved manglende eller ufullstendige opplysninger om dødsårsak i Dødsårsaksregisteret kan data fra Norsk pasientregister om sykehusopphold eller polikliniske konsultasjoner bidra med nyttig informasjon. Dette viser en sammenstilling av data fra perioden 2009 – 11.

Sammenlikning av data fra Dødsårsaksregisteret og Norsk pasientregister

Obstruktiv søvnapné

Diagnosen obstruktiv søvnapné stilles ofte etter flere år med snorking og pustestopp under søvn. Slike symptomer kan være vanskelig å kvantitere. De patofysiologiske mekanismene for obstruktiv søvnapné er knyttet til luftveiers lukketendens, respons fra muskler som åpner øvre luftveier, tidlig cerebral aktivering og ustabil ventilasjonskontroll.

Undersøkelse av obstruktiv respirasjonsforstyrrelse under søvn

Fra Manglerud til Legenes hus

Som barn var han en «innegris» i en av Oslos drabantbyer med hjemmeværende mor og far som drev bakeri. Nå er han fastlege i Halden og faglig leder for 6 000 norske allmennleger. Allmennmedisin kan ikke læres i sykehus, sier han, og er både begeistret og betenkt over evidensbasert medisin. Allmennlegene har fått en leder med talent for direkte tale.

En kule i livets flipperspill

Anbefalte artikler