Lettlest om psykoseutvikling hos barn og ungdommer

Sissel Øritsland Om forfatteren
Artikkel

Karlsen, Kjersti

Alvorlige psykiske lidelser hos barn og ungdom

Psykoser og psykoselignende tilstander. 287 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015. Pris NOK 399

ISBN 978-82-05-48192-3

I forordet sier forfatteren at hun ønsker at boken skal bidra til å gjøre dagens kunnskap om alvorlige psykiske lidelser blant barn og ungdommer tilgjengelig for aktuelle fagpersoner – både på kommunalt nivå og i spesialisthelsetjenesten.

Kjersti Karlsen er psykologspesialist og har de siste 12 årene arbeidet med psykoser hos unge. Hun har også vært med i ekspertgruppen som utviklet Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser (Helsedirektoratet, 2013).

Boken er bygd opp på en oversiktlig måte, både ved layout og med definerte emner i til sammen 12 kapitler. Innholdsfortegnelsen er detaljert og gjør det lett å finne frem. Kapitlene har en logisk rekkefølge og starter med en beskrivelse av psykoser og psykoseliknende tilstander hos barn og ungdommer, og diagnoseforståelse og diagnostisering. Psykoser i barnealder og ungdomsalder omtales hver for seg. Differensialdiagnostikk, komorbiditet og nevrokognisjon har egne kapitler, og den siste delen omhandler hvordan vi skal få til å hjelpe og behandle. Boken avsluttes med et optimistisk kapittel, Tidlig intervensjon – det nytter!

Forfatteren klarer å skrive enkelt og tilgjengelig om et komplisert og vanskelig fagområde, og leserkretsen utvides ved at hun skriver på norsk. Hun gjør fagstoffet praksisnært ved å bruke mange illustrerende kasuistikker som er lett å kjenne igjen fra den kliniske hverdagen i barne- og ungdomspsykiatrien. Ny forskning omtales innen temaet for hvert kapittel, med hovedvekt på forskningen om barn og ungdommer. Det er en styrke at temaet psykoser hos barn under 13 år omtales i eget kapittel, og med grundig omtale av viktige aldersspesifikke forhold hos de yngste barna.

Karlsen gir leseren et godt grunnlag for refleksjon over egen praksis, med gode beskrivelser av «best practice», uten å komme med for detaljerte oppskrifter til hinder for nødvendig lokal tilpasning på eget arbeidssted. I noen av kapitlene blir det mange repetisjoner av detaljer, men sett i lys av at stoffet er komplisert kan det være nyttig å få det inn i små porsjoner. Det vil særlig gjelde for den faglig uerfarne leseren.

Boken er et etterlengtet og viktig norsk bidrag og kan anbefales på det varmeste. Den gir også utfyllende faglig forståelse i arbeidet med å implementere nasjonale retningslinjer for hjelpetrengende barn og ungdommer.

Anbefalte artikler