Viktig og nødvendig EPJ-løft

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

Neste år oppdateres de elektroniske pasientjournalene. Forbedringene vil gi økt pasientsikkerhet og en enklere hverdag for legene.

PASIENTSIKKERHET: – Dette handler om sikker informasjonsdeling i helsetjenesten, sier Petter Brelin. Foto: Thomas Barstad Eckhoff

I løpet av vinteren og våren 2016 vil fastleger og privatpraktiserende leger få oppdaterte journalsystemer som skal gjøre arbeidsdagen enklere.

– Det er lenge til EPJ er perfekt, men dette er et av de mest sentrale utviklingsarbeidene som skjer i helsetjenesten. Dette er viktig og nødvendig, sier Petter Brelin, leder i Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

Med det nye systemet vil legene enklere finne beslutningsstøtte i pasientbehandlingen, for eksempel ved å få tilgang på en synonymordliste for laboratorieprøver.

– Dette vil gi legene en bedre oversikt over journalen, og være et verktøy som letter det daglige arbeidet hos fastlegen og spesialister, forteller Tor Carlsen, spesialrådgiver og lege i Fagmedisinsk avdeling i Legeforeningen. Han koordinerer arbeidet på vegne av foreningen.

Bedre pasientsikkerhet

Prosjektet har som mål å bidra til økt pasientsikkerhet. For eksempel vil det bli enklere å følge medisinbruk hos pasientene.

– Dette handler om sikker informasjonsdeling i helsetjenesten. Frem til nå har myndighetene hatt for lite fokus på klinikerne – noe som er helt avgjørende for at i utviklingen av IKT skal komme pasientene til gode, sier Brelin.

Det nye systemet inneholder en rekke nye forbedringer: Det vil bli lettere å følge opp pasientgrupper basert på ulike kriterier, som når legen ønsker å kalle inn utsatte grupper til vaksinasjon. I tillegg vil man kunne sende sikker epost til pasienter fra journalbildet og journaler vil kunne overføres elektronisk ved skifte av fastlege. Systemet vil gi større trygghet for at lover og forskrifter følges og nye muligheter for å kunne følge kvalitet i behandlingen.

Det blir også laget et opplegg for ekstern drift av IT-tjenester og kontorrasjonalisering, noe som ifølge Carlsen i dag er krevende for mange i en hektisk hverdag.

– Legene trenger også bedre tilgang til faglige databaser og verktøy for å kunne bruke mer tid med pasienten, sier Carlsen.

Åpne for innspill

Arbeidet, som omtales som EPJ-løftet, skjer i nært samarbeid mellom Helsedirektoratet og Legeforeningen, og innføres gjennom leverandørene av journalsystemene. Referansegruppen i Norsk forening for allmennmedisin er hele veien med og gir innspill til det faglige arbeidet.

– I prosjektet har vi fått med oss interesserte klinikere som fokuserer på hvilken funksjonalitet som fungerer. Og vi tar gjerne imot flere innspill. De som savner noe kan henvende seg til referansegruppen i NFA, sier Brelin.

Han synes det er svært positivt at myndighetene og Legeforeningen samarbeider om prosjektet i en felles styringsgruppe. Finansieringen har kommet de to siste årene i tilknytning til de årlige normaltarifforhandlingene. Dette gjør at man får en koordinert utvikling av EPJ-systemene fremover.

– Vi håper å ha funnet en måte vi kontinuerlig kan forbedre elektronisk pasientjournal på, sier Brelin.

For mer informasjon: www.legeforeningen.no/nfa

Anbefalte artikler