MINNEORD

Artikkel

Bent Rolstad

Bent Rolstad omkom, 68 år gammel, under en svømmetur i Middelhavet i begynnelsen av juli.

Bent var professor ved Det medisinske fakultet, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Han tok embetseksamen i medisin ved Universitetet i Oslo i 1975. Etter turnustjeneste arbeidet han i hovedsak ved samme universitet, avbrutt av utenlandsstudier i England og USA. Hans fagfelt spente over fysiologi, anatomi og immunbiologi.

For 38 år siden hadde han et kreativt forord til sin medisinske doktoravhandling, der han innledet med: «I have deliberately decided to draw an analogy between the role of my various benefactors of this work and the immune response.» Og det ble innen immunbiologien han fortsatte å forske og gjorde sine største vitenskapelige oppdagelser.

Bent kom til daværende Fysiologisk institutt som ung student, og ble satt til å studere lymfocytters patruljeringsruter i organismen. Fremdeles som student gikk han en fremragende skole under et Oxford-opphold hos en av verdens fremste immunologer, Bill Ford. Bent utviklet et skarpt syn for immunologiske problemstillinger, og han var flink til å konsentrere seg om de viktige og gjennomførbare prosjektene. Det mest karakteristiske ved ham som vitenskapsmann var hans kritiske sans, som drev ham til å klekke ut mange og skarpsindige kontrolleksperimenter for å underbygge forskningsfunnene. En slik vilje til å finne sannheten er dessverre sjelden. I mange år nå hadde Bent arbeidet med graft-versus-host-reaksjonen og rollen til naturlige dreperceller (NK-celler).

Han var med på å bygge opp et slagkraftig immunbiologisk miljø ved Anatomisk institutt, med mange samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt. Dessuten bidro han til en solid ettervekst av rekrutter. Han vil bli husket for sine grunnleggende oppdagelser og djerve hypoteser, men også for sin store entusiasme som han villig delte med alle rundt seg. Hans vitenskapelige forskningsinnsats ble internasjonalt verdsatt, og han oppnådde å delta i flere EU-støttede forskningsprosjekter. Han var innvalgt medlem av Det Norske Videnskaps-Akademi.

Bent var en erfaren fjellvandrer, brefører og svømmer. Hans fjellturer med gode venner var mange og fine, fra Jotunheimen til Pyreneene. Han var også en virtuos pianist og underholdt utallige ganger venner og familie med et variert repertoar.

Som foreleser var Bent solid og skattet – både nasjonalt og internasjonalt. Han hadde mange venner blant kollegene. Deres umiddelbare reaksjoner på hans bortgang reflekterer at et usedvanlig begavet, vennlig, sjenerøst og ikke minst humoristisk menneske som alle verdsatte høyt, nå er gått bort.

Vår dype medfølelse går til Bents kjære familie, og vi lyser fred over hans minne.

På vegne av kolleger

Anbefalte artikler