Diabetes, diastolisk dysfunksjon og kardiovaskulær sykdom

Anne Pernille Ofstad Om forfatteren
Artikkel

Asymptomatisk diastolisk dysfunksjon ved type 2-diabetes er vanskelig å behandle. Kardiovaskulær risikoklassifisering kan forbedres med interleukin-6 og aktivin A.

Anne Pernille Ofstad. Foto: Privat

Type 2-diabetes er assosiert med asymptomatisk diastolisk dysfunksjon som øker risikoen for å utvikle hjertesvikt. Hvorvidt behandling av blodtrykk, hyperglykemi og lipider påvirker risikoen for hjertesvikt ved type 2-diabetes er ikke avklart. Nye, enkle markører for risikobedømming trengs.

I mitt doktorgradsarbeid undersøkte vi hjertefunksjonen hos 100 pasienter med type 2-diabetes. De ble undersøkt med arbeids-EKG og ekkokardiografi, inkludert vevsdoppler, og vi sammenliknet resultatene med hjertefunksjonen hos 100 friske, tett matchede kontroller. Pasientene med diabetes ble så randomisert til to års sykehusbasert, multifaktoriell behandling med aspirin og streng regulering av blodsukker, blodtrykk og lipider, eller standard behandling hos fastlege. Etter to år ble hjerteundersøkelsene gjentatt. Vi undersøkte videre om nivået av nye risikomarkører, blant annet interleukin-6 (IL-6) og aktivin A, ved inklusjon var assosiert med fremtidig død og kardiovaskulære hendelser.

Pasientene med type 2-diabetes hadde økt forekomst av diastolisk dysfunksjon sammenliknet med kontrollgruppen. Det multifaktorielle behandlingsopplegget hadde ingen innvirkning på hjertefunksjonen, til tross for større bedring i HbA1c, kolesterol og arbeidskapasitet. Interleukin-6 og aktivin A var uavhengig assosiert med, og bedret risikoklassifiseringen for, fremtidig død og kardiovaskulære hendelser.

Måling av nivåene av interleukin-6 og aktivin A kan på sikt inngå i risikobedømmingen av individer med type 2-diabetes.

Disputas

Anne Pernille Ofstad disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Oslo 28. januar 2015. Tittelen på avhandlingen er Myocardial dysfunction and cardiovascular disease in type 2 diabetes.

Anbefalte artikler