Kommentar

RE: E-sigaretter - til skade eller nytte?

Tom K Grimsrud
Kreftregisteret
Interessekonflikt:  Nei

T.K. Grimsrud og T. Sanner svarer M. Moe:

Vi har gjentatte ganger forsøkt å forklare Moe hva vi mener og hvorfor. Han liker åpenbart ikke det han leser. Vi forsøker oss på en oppsummering:

Vi tror at de fleste er enige om følgende: Tobakksbruk, særlig i form av røyking, er svært helseskadelig. En av årsakene er avhengighetsmønsteret som skyldes kjemiske, psykologiske, og kroppslige forhold. At nikotin har en sentral rolle i denne avhengigheten, ser man blant annet på forsøksdyr.

Av hensyn til folks helse bør det være en prioritert oppgave å redusere tobakksbruk og nikotinavhengighet i langt større grad enn det man til i dag har oppnådd. Folkehelsen trues av folks egen tobakksbruk, og den påvirkes av økonomiske interesser, særlig av tobakksindustrien, som gjennom mange tiår er kjent for å motarbeide forebyggende tiltak. WHO har påpekt at industrien bør holdes utenfor arbeidet med å redusere tobakkskadene (se artikkel 5, underpunkt 3 i WHOs rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader) (1).

Det er knyttet en god del usikkerhet til spørsmålet om hvor nyttig eller skadelig de «renere» nikotinproduktene kan være i arbeidet mot tobakkskader og tobakksbruk. Sammenlignet med andre tilgjengelige nikotinpreparater, ser ikke e-sigarettene ut til å ha noen særlige fortrinn. Tvert imot kan likheten med tradisjonell røyking og muligheten til å manipulere innholdet vise seg å være store ulemper. Denne usikkerheten later ikke til å dempe Moes engasjement når han rykker ut til forsvar for e-sigarettens påståtte berettigelse.

Vi mener at de eksisterende vitenskapelige holdepunktene peker mot begrenset nytte og et større antall mulige, sannsynlige og alvorlige skadevirkninger av nikotinprodukter (2). Situasjonen tilsier at bruk og omsetning av e-sigaretter bør reguleres strengt.

Moe henter støtte til sin argumentasjon fra elektroniske informasjonssider og blogger. Alle informasjonskilder - også de vitenskapelige - kan være beheftet med feil, usikkerhet og interessekonflikter, men vi har mer tiltro til vitenskapen enn til journalister og informasjonsmedarbeidere som arbeider for industri eller reklamefinansierte nettsteder. Vi vet at grensen mellom journalistikk og produktplassering er under press.

For oss ser det ut som skråsikkerheten og intensiteten i forsvaret av e-sigaretter øker jo mindre innsikt avsenderen har i toksikologiske, biologiske og medisinske spørsmål.

Litteratur

1. World Health Organization. WHO Framework convention on tobacco control. Genève: World Health Organization, 2003. http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42811/1/9241591013.pdf (13.10.2015)

2. Grimsrud TK, Sanner T. E-sigaretter – til skade eller nytte? Tidsskr Nor Legeforen 2015; 135:959 – 61.

Publisert: 14.10.2015
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media