Et fullverdig liv

Stein Runar Østigaard Om forfatteren
Artikkel

– Det er viktig for Legeforeningen å komme med et gjennomarbeidet innspill til utviklingen av tjenestene til pasienter innen rus og psykisk helse nå, sier visepresident Jon Helle.

Foto: Thomas Barstad Eckhoff

Rus og psykiatri ble løftet som et sentralt tema allerede i regjeringserklæringen til den sittende regjeringen. Siden har det kommet flere forslag som berører pasientgruppene, og det vil bli diskusjoner som oppfølging av både primærhelsemeldingen og nasjonal helse- og sykehusplan i høst. – Det er viktig at løsningene er gjennomarbeidet for å løse de utfordringene som vi ser for disse pasientene, sier Jon Helle. Legeforeningen ønsker å være en bidragsyter og pådriver for at myndighetenes ambisjoner på disse fagområdene skal bli realisert på en faglig god måte

Samling av faglige innspill

Derfor bestemte Legeforeningen seg for å lage en innspillsrapport om rus og psykisk helse, «Et fullverdig liv», som samler et faglig oppdatert grunnlag og forslag til utvikling av tilbudet (1, 2). I arbeidet deltok representanter for Norsk psykiatrisk forening (NPF), Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening (NBUPF), Norsk forening for allmennmedisin (NFA) og Norsk forening for rus og avhengighets medisin (NFRAM) med faglig innspill og prioriteringer. Rapporten har også vært på bred behandling i organisasjonen hvor 13 foreninger ga tilbakemeldinger før sentralstyret hadde den til endelig behandling i vår. Rapporten legger nå mye av grunnlaget for Legeforeningen sine anbefaler til myndighetene.

Faksimile av rapporten

Prioriter de sykeste pasientene

– Nye reformer må bidra til at de alvorligst syke må få et bedre helsetilbud, sier Helle. For å hindre utvikling av alvorlig sykdom er tidlig intervensjon og målrettet behandling, ofte i barne- og ungdomsårene, avgjørende. – Alle pasienter må ha rett til å bli vurdert av spesialist og kapasiteten for behandling av de sykeste må styrkes. Dette gjelder både for døgnplasser, poliklinisk og ambulant behandling, sier Helle om noen av forslagene til tiltak. Pasienter med alvorlig psykisk sykdom er en heterogen gruppe, noe som innebærer at pasienter med samme diagnose kan ha svært forskjellige forløp og behov.

Et uforløst potensiale

– Pasientgruppen kan deles inn i tre, mener Helle. Pasienter med rusavhengighet, pasienter med psykiske lidelser og pasienter med problematikk knyttet til både rus og psykisk helse.

– Legeforeningen mener at den enkelte pasient må oppleve tjenestene som mer helhetlige og sammenhengende enn i dag, utdyper han. Behandlingen må bygge på en stor grad av fleksibilitet og legge til rette for individuelt tilpassede behandlingsopplegg. En forutsetning for dette er bedre samhandling mellom spesialist- og kommunehelsetjenesten. – Vi ønsker å henvende oss til alle aktører, og inviterer til bedre samspill blant oss som skal hjelpe pasientene, her er det et uforløst potensiale.

Anbefalte artikler