Artikkel

RELIS – gir deg råd om legemidler

De fire regionale sentrene bidrar til riktig legemiddelbruk gjennom gratis og uavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell og publikum. Ved RELIS jobber leger og farmasøyter fra fagmiljøene ved universitetssykehusene.

Spørsmål fra helsepersonell

RELIS gir råd ved pasientspesifikke og generelle problemstillinger om legemidler. Tjenesten brukes hovedsakelig av leger (63  %) og farmasøyter (25  %). Spørsmålene dreier seg ofte om legemidlers effekt, bivirkninger og interaksjoner, samt medisinbruk ved graviditet og amming.

Hva blir RELIS spurt om?

/sites/default/files/2015--T-15-0689-04-SLV.svg

Spørsmål kan sendes på e-post eller via det elektroniske skjemaet på relis.no. De fleste svarene legges ut på en søkbar database på nettsiden. Hvis det haster kan du ringe RELIS i din helseregion.

Bivirkningsarbeid

Det er RELIS som tar i mot og behandler bivirkningsmeldinger fra leger og annet helsepersonell. I samarbeid med Legemiddelverket jobber RELIS for å øke kompetansen om bivirkninger. For at nye bivirkninger skal oppdages, er det viktig at helsepersonell melder ved mistanke. Meldeskjemaet finner du her: relis.no/meldeskjema.

Andre arbeidsoppgaver

RELIS tar undervisningsoppdrag og arrangerer kurs og seminarer som gir tellende timer i spesialiseringen for leger og etterutdanningen for farmasøyter. Med utgangspunkt i konkrete henvendelser publiserer RELIS fagartikler i tidsskrifter og på relis.no. Vil du følge med kan du abonnere på det månedlige nyhetsbrevet.

Pilotprosjektet KUPP

For tiden gjennomfører RELIS pilotprosjektet «Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter» (KUPP). KUPP bygger på metoden «academic detailing» som er mye brukt i Australia, USA og Canada. Under et kort en-til-en-møte presenterer en farmakolog eller farmasøyt anbefalinger innenfor et utvalgt terapiområde for fastlegen. Hensikten med prosjektet er å teste om metoden kan bidra til bedre legemiddelbruk i norsk allmennpraksis. Helse- og omsorgsdepartementet har bevilget midler slik at piloten kan videreføres høsten 2015 med antibiotika som tema.

Kontakt RELIS:

RELIS Nord-Norge

Telefon: 77 64 58 90 (kl. 08:00 – 15:30)

E-post: RELIS@unn.no

RELIS Vest

Telefon: 55 97 53 60 (kl. 08:00 – 16:00)

E-post: RELIS@helse-bergen.no

Facebook.com/Legemiddelinfo

RELIS Midt-Norge

Telefon: 72 82 91 00

E-post: RELIS@legemidler.no

RELIS Sør-Øst

Telefon: 23 07 55 00 (kl. 08:00 – 16:00)

E-post: RELIS@ous-hf.no

Twitter.com/RELISnytt

Publikumstjenester

RELIS driver to nettbaserte spørsmål-og-svar-tjenester om legemidler for publikum. Tjenestene er gratis og har konsesjon fra Datatilsynet.

Leger kan henvise pasienter til disse tjenestene ved behov for supplerende informasjon om legemidler.

Tryggmammamedisin.no

Trygg mammamedisin er den eneste offentlige nettjenesten som tilbyr individuelle råd om medisiner til gravide og ammende. RELIS vurderer å utvide tjenesten slik at kvinner også kan ta kontakt per telefon.

Tryggmedisin.no

Trygg medisin er en nettjeneste hvor publikum får svar fra lege eller farmasøyt på spørsmål om legemidler. Tjenesten gir ikke noen diagnose og erstatter ikke time hos legen.

Anbefalte artikler